2014 med ændringer i 2015 og i 2017

Lovene 2014

Ændringer i forhold til 1996

§ 1 Navn :
Unionens navn er "DBU København" - binavn er Københavns Boldspil-Union. (KBU).

§ 2 Formål :
Indholdet reelt det samme, ordlyden lidt mere moderne : a) Udskrive, arrangere, administrere og udvikle turneringer og stævner. b) Stille uddannelses- og udviklingstilbud til rådighed for klubber, spillere, ledere, trænere og dommere. c) Stille information til rådighed, og skabe dialog med medlemmer og samarbejdspartnere. d) Varetage medlemmernes interesse over for offentlige myndigheder og institutioner. e) Erfaringsudveksle med DBU og dens medlemmer. f) Søge indflydelse i forhold til andre idrætsorganisationer.

§ 3 Medlemmer :
Som medlem af DBU København kan optages klubber beliggende i København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby samt Dragør kommune. Kravet om at have mindst 1 fodboldbane er udgået. De klubber, der 21. januar 2008 var medlem af DBU København kan fortsat bevare deres medlemskab, uanset foranstående.

§ 4 Betingelse for optagelse samt udmeldelse :
Medlemskab afgøres af DBU Københavns bestyrelse. Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love/vedtægter samt øvrige oplysninger efter bestyrelsens indstilling. Kravet om mindst 1 fodboldbane for at blive optaget fjernet. DBU København forbeholder sig ret til at afvise ansøgere.
Nye foreninger skal indbetale depositum fastsat af DBU Københavns bestyrelse. Beløbet tilbagebetales efter deltagelse i 3 turneringsår.

§ 5 Medlemsklubbers love og pligter :
Uændret.

§ 6 Repræsentation på Repræsentantskabsmøde :
Uændret

§ 7 Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde :
Uændret

§ 8 Dirigent ved Repræsentantskabsmøde :
Uændret

§ 9 Repræsentantskabsmødet :
Uændret

§ 10 Forslag til behandling på Repræsentantskabsmøde :
Uændret

§ 11 Stemmetal ved Repræsentantskabsmødet :
Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme, hvert medlem af repræsentantskabet 1 stemme. Såfremt et medlem ved seneste medlemsregistrering hos DIF har oplyst mindst 100 aktive klubmedlemmer i alderen 0 til 18 år, har dette medlem yderligere 1 stemme. Såfremt et medlem ved seneste medlemsregistrering hos DIF har oplyst mindst 450 aktive klubmedlemmer i alt, har dette medlem oveni yderligere 1 stemme – afløser de tidligere udløsninger ved deltagelse med et minimumsantal hold.

§ 12 Stemmeret og taleret ved Repræsentantskabsmødet :
Uændret.

§ 13 Bestyrelsen:
DBU Københavns bestyrelse består af mindst 6 og højest 9 medlemmer, der vælges således: 1) I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer 2) I ulige år vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år kan – efter indstilling fra bestyrelsen – herudover vælges yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer, idet det samlede antal max. må andrage 9 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed.

§ 14 Regler for Bestyrelsens supplering :
Uændret

§ 15 Valgbarhed :
Uændret

§ 16 Bestyrelsens opgaver :
Uændret

§ 17 Bestyrelsesmøder :
Uændret.

§ 18 Kontor og protokolføring :
Bestyrelsen kan meddele prokura til kontorets leder.

§ 19 Regnskab :
Uændret

§ 20 Kontingent :
Det årlige kontingent til DBU København indstilles af bestyrelsen til godkendelse af repræsentantskabet. Beløbet forfalder i februar.

§ 21 Valg af revisorer :
Uændret.

§ 22 Spilleregler :
Reelt uændret – men præciseret til at som spilleregler for fodbold under DBU København gælder de af The International Football Association Board til en­hver tid vedtagne love for fodbold med tilhørende internationale afgørelser i det omfang disse er be­kendtgjort af DBU/FLU, med de ændringer og tilføjel­ser der måtte være fastsat af bestyrelsen (tidligere placeret som § 2).

§ 23 Eksklusion eller udelukkelse af spiller, leder eller klub, spiller i kontingentrestance eller udelukket af sin klub af anden årsag og meddelelse om medlemmer, der er ekskluderet af deres klub :
Uændret

§ 24 Voldgift :
Uændret

§ 25 KBUs opløsning :
Uændret.

2015 lovene

Ændring i forhold til 2014
§ 10 Forslag til behandling på Repræsentantskabsmøde :
Den tidligere regel om at 2/3 af mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal stemme for, når der er tale om lovændringer m.v. ændres til, at nu skal 3/4 stemme for, men til gengæld kræves kun 25 % (1/4) af det totale stemmetal at være til stede. Og er der ikke mindst 25 % til stede, men 3/4 for et forslag, så skal der afholdes et nyt repræsentantskabsmøde inden for 1 måned, og her kræves stadig 3/4 for, men blot af de tilstedeværende stemmer.

2017 lovene

Ændring i forhold til 2014 og 2015

§ 19 Regnskab :
Regnskabsåret ændres til at følge kalenderåret.