1970 med ændringer i 1973 og 1977

KBUs love 1970.

Ændringer i forhold til tidligere er

Der er byttet om på §-rækkefølgen, så Repræsentantskabet (har afløst Generalforsamling) er rykket frem fra at være § 16-20 til nu at være § 8-12, mens Bestyrelsen omvendt er rykket fra at være § 8-10 til nu at være § 13-15 ligesom Økonomi er rykket fra at være § 11-15 til nu at være begrænset og flyttet til at være § 16-18. De andre bestemmelser var tidligere § 21-26 – de er nu § 19-25 suppleret med en enkelt ny §.

Ændringer :
Repræsentantskabsmødet :
På Repræsentantskabsmødet udgår som dagsordenpunkt 7) Valg af repræsentant til Københavns Idrætspark.
Repræsentantskabsmødet skal indkaldes med 6 ugers varsel.

Valg til Bestyrelsen :
Sker nu, så Division I vælger 1 medlem, Division II&III også 1 medlem, Danmarksserie&Københavnsserie&Mellemrække ligeledes 1 medlem, og øvrige ordinære klubber tillige 1 medlem. Repræsentantskabet vælger de 4 resterende ved almindelig stemmeflerhed. Skulle en DBU-klasse ikke have KBU-deltagere overgår mandatet til den resterende DBU-fraktion. Grupper er stadig selvsupplerende, og Repræsentantskabet vælger fortsat 2 suppleanter, men nu til at dække 4 pladser. Repræsentantskabet vælger ved almindelig stemmeflertal formand og næstformand – mens bestyrelsen forsat af sin midte selv vælger kasserer.

KBU-kampe :
Nu kan KBU arrangere op til 4 kampe årligt mod tidligere 3 udover KBU-Provinsen.

Kontingentet :
Stiger – nu er spændvidden 2.400 kr. til 150 kr. og derudover skal betales de fastlagte afgifter.

KBUs formue :
Væk er loftet på KBUs formue (§ 15).

KBUs opløsning :
Der sluttes af med en bestemmelse om, at i tilfælde af Unionens opløsning tilfalder dens midler DBU.

Lovene 1973

Ændringer i forhold til 1970

Overgang ordinær til ekstraordinær medlem :
En klub slipper fra at ryge fra ordinært til ekstraordinært medlem, hvis den har og stadig deltager med mindst et seniorhold.

3%-afgift :
Det bestemmes, at hver af de i Danmarksturneringen deltagende klubber indbetaler efter henholdsvis forårs- og efterårsturneringens afslutning en afgift på indtil 3 % af nettoindtægten ved klubbens samtlige kampe i Danmarksturneringen, i henhold til det af DBU på grundlag af klubbens indberetninger udarbejdede turneringsregnskab.

Lovene 1977

Ændringer i forhold til 1973

Repræsentantskabsmøde :
Nu kan også medlemmer af KBUs udvalg overvære Repræsentantskabsmødet, og en til mødet forud anmeldt repræsentant for hvert udvalg har adgang til at udtale sig om spørgsmål, der falder ind under udvalgets arbejdsområde.