1950

1950-lovene (26 §§)

Ændringer i forhold til 1936-lovene er

§ 1 Formål :
Uændret

§ 2 nu Spilleregler :
Nu er lawn-tennis udgået i forhold til 1936s parallelle § 13.

§ 3 nu Medlemmer :
lawn tennis er stadig nævnt – og boldklubber ændres til klubber.

§ 4 nu medlemsform :
Uændret

§ 5 nu Betingelse for optagelse :
Eneste ændring er, at i stedet for +16 år optræder nu +18 år - og endvidere at klubbens spilledragt skal angives.

§ 6 nu Overgang fra ekstraordinær til ordinær medlem :
Fristen for anmodning flyttet til 1. juli. Kravet er nu, at klubben skal have deltaget enten i en Cricket- eller Fodboldturnering med mindst et seniorhold og nu også et ungdomshold. Kravet om minimumsmedlemstal er nu sænket til mindst 35 aktive over 18 år – og fortabelse af ordinært medlemskab sker ved ikke at deltage i såvel senior- som ungdomsturnering eller ryge under 25 aktive medlemmer over 18 år.

§ 7 Indberetning af medlemstal, formandsskifte og lovændringer :
Fristen for medlemstal-indberetning er nu inden 1. februar og medlemstallet skal opgøres per 1. januar.

§ 8 Bestyrelsen og sekretæren :
Klubberne opdeles i A) De i DBU division I deltagende klubber B) De i DBU division II og III deltagende klubber C) De i Københavnsserien og Mellemrækken deltagende klubber D) andre ordinære klubber. A vælger 3 medlemmer, B 1 medlem, C 1 medlem, D 1 medlem – og Generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed yderligere 2 samt 2 suppleanter for disse. Blandt de således valgte 8 medlemmer vælger Generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed formand og næstformand. Såfremt formand vælges blandt A-medlemmerne, vælges næstformanden blandt de af øvrige grupper valgte medlemmer og omvendt. Bestyrelsen vælger af sin midte kasserer. Fratræder formanden undervejs, rykker næstformanden op og bestyrelsen vælger ny næstformand. Fratræder næstformanden i utide, vælger bestyrelsen ligeledes ny næstformand.

§ 9 er ny Officielle kampe og ændringer i turneringsordninger og –regler :
Bortset fra den årlige kamp mod Provinsunionerne kan Unionen ikke arrangere officielle kampe uden at det vedtages af Unionsbestyrelsen med mindst 2/3 stemmes majoritet af afgivne stemmer. Til at udtage holdene nedsættes et udvalg bestående af de københavnske medlemmer af DBUs udtagelseskomité suppleret med et medlem valgt af KBUs bestyrelse.
Unionsbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser angående entré, indtægters og udgifters fordeling, adgang m.v. til de af Unionen arrangerede turnerings- og pokalkampe.
Ændringer i turneringsordningen og de omhandlede bestemmelser kan kun ske efter vedtagelse i Unionsbestyrelsen med mindst 2/3 stemmers majoritet af afgivne stemmer.

§ 10 er ny Indkaldelse af bestyrelsesmøder og sekretær :
Møder indkaldes af formanden – bortset fra de i § 9 nævnte tilfælde bestemmer Bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen antager sekretær og anden lønnet medhjælp og fastsætter gagen. Øvrige omkring sekretæren er uændret fra 1936s § 8.

§ 11 er ny Regnskabsår, budget og revisorer :
Reglerne for valg af revisorer svarer til 1936s § 10. Regnskabsår er nu 1. juli-30. juni. Nyt er, at samtidig med regnskabsaflæggelse skal bestyrelsen fremlægge budgetforslag til vedtagelse for Generalforsamlingen.

§ 12 nu Kontingent :
Uændret fra 1936s § 6.

§ 13 er ny Overskud fra pokalkampe :
Af alle seniorpokalkampes nettooverskud indbetaler den arrangerende klub senest 3 uger efter kampens afholdelse 10 % til KBU.
Bestemmelserne i § 29 i propositionerne for DM kan ikke bringes i anvendelse af KBUs bestyrelse.

§ 14 er ny Indtægter fra KBU-Provinsen og landskampe : (En teknisk meget svær regel).
Det fastsættes, at halvdelen af nettooverskud ved KBU-Provinsen overføres til næste regnskabsår, mens de resterende 50 % samt 10 % af de beløb, som i henhold til DBUs love eller andre bestemmelser tilfalder KBU som andel af landskampe eller lignende, samt 10 % af nettooverskud af de af KBU i øvrigt arrangerede unions- og bykampe, anvendes til KBUs drift. På den ordinære Generalforsamling fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen hvilket beløb, der i øvrigt – af de i denne § nævnte indtægter, - må anvendes til KBUs drift. For vedtagelsen gælder bestemmelserne i § 19 stk. 2. Restbeløbet af de nævnte indtægter udloddes til medlemmerne efter følgende : I) 80 % tilfalder de i DM deltagende klubber med 1/1 portion til hver af de klubber, der er og i de sidste 10 år uafbrudt har været deltager i Division I, ½ portion til hver af de klubber, der er og i de sidste 5 år uafbrudt har været deltager, 1/3 portion til hver af de klubber, der i de sidste 2 år uafbrudt har været og som forbliver deltager. En klub, der er bleven lodtagen i fordelingen efter ovenstående, mister retten til andel i udlodningen, såfremt den ophører med at være deltager i DMs Division I. Såfremt klubben inden for et tidsrum af 3 år atter bliver deltager i DMs Division I indtræder den igen i sine tidligere rettigheder. II) de resterende 20 % tilfalder de klubber, der er og i de sidste 5 år uafbrudt har været ordinært medlem af KBU med 1/1 portion til hver klub, der det pågældende turneringsår har fuldført turneringen med ikke under 6 hold, heraf mindst 3 ungdomshold ; ½ portion til hver af deltagerne i DM samt til hver af de 3 bedst placerede klubber i Københavnsserien pulje a ; ½ portion til hver klub, der har gennemført turneringen med mindst 6 ungdomshold. Klubber der opfylder et eller flere af de ovennævnte vilkår, erholder udlodningsandel i hvert tilfælde.

§ 15 er ny KBUs formue :
Unionens formue må på det fremlagte årsregnskab ikke overstige kr. 20.000. Eventuelt overskud udloddes til medlemmerne i henhold til § 14.

§ 16 er nu Generalforsamling :
Nu afholdes ordinær Generalforsamling i oktober og der er en fast dagsorden som følger : 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab til godkendelse og budget til fremlæggelse 4) Indkomne forslag 5) Valg af bestyrelse og suppleanter 6) Valg af revisorer 7) Valg af repræsentant til Københavns Idrætspark 8) Eventuelt.

§ 17 er ny Valg på Generalforsamling :
Valg af revisorer uændret fra 1936s § 10. Valg til Københavns Idrætsparks bestyrelse og repræsentantskab – her vælger deltagerne i Division I bestyrelsesmedlemmet samt den ene og de øvrige klubber det andet medlem til Repræsentantskabet. Valg til DBUs repræsentantskab sker på et møde i juni af KBUs deltagere i Division I således, at hver af disse klubber får mindst 1 repræsentant. Alle valg afgøres ved almindlig stemmeflerhed.

§ 18 er nu Ekstraordinær Generalforsamling :
Uændret fra 1936s § 11.

§ 19 er nu Lovforslag : Uændret fra 1936s § 11.

§ 20 er nu Repræsentation og stemmetal på Generalforsamling :
Medlemmernes repræsentation er i forhold til 1936 ændret, så Division I og II nu har hver 4 delegerede, Division III har 3, KS- og Mellemrække hver 2, øvrige ordinære og ekstraordinære hver 1 delegeret. Division I’s delegerede uændret hver 2 stemmer – øvrige ordinære 1, mens ekstraordinære ikke har stemmeret.
Nu kan bestyrelsens medlemmer på Generalforsamlingen stemme ved et andet bestyrelsesmedlem ifølge skriftlig fuldmagt.
Udover delegerede kan kun Unionens tillidsmænd overvære Generalforsamlingen.

§ 21 er nu Udelukkelse af spiller eller klub :
Uændret fra 1936s § 14.

§ 22 er nu Eksklusion af klub :
Uændret fra 1936s § 15

§ 23 er nu Medlemmer, der er ekskluderet af deres klub :
Uændret fra 1936s § 16

§ 24 er nu Meddelelse om karantæne :
Uændret fra 1936s § 17.

§ 25 er nu Medlemmers oplysningspligt :
Uændret fra 1936s § 18.

§ 26 er nu Voldgift :
Uændret fra 1935s § 19

Næste udgave af KBUs love, der findes i KBUs arkiver er love vedtaget på Generalforsamlingen 16. februar 1959.