Turneringsudvalget søger nye medlemmer i løbet af maj/juni måned 2022. Eksisterende medlemmer af udvalget har fået mulighed for at tilkendegive om de gerne vil fortsætte.

Hvis du ønsker mere information eller har interesse i udvalgsarbejdet kan du skrive til DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen, jank@dbukoebenhavn.dk 

Medlemmer

Tom Gudmandsen   Skovshoved IF Formand
Michael Nyegaard   DBU Københavns administration Sekretær
Jørgen Andersen   FB  
Allan Pedersen   Hvidovre IF  
Kim Toft     KB  
Steffen Dam   FA 2000  

Kommissorium for turneringsudvalget

Baggrund+

DBU København ønsker at fremme og udvikle fodbolden og skabe attraktive rammer og turneringstilbud så alle i DBU Københavns område får mulighed for at spille fodbold og deltage i gode velfungerende turneringer og foreningernes fællesskaber.

Derudover skal udvalget søge indflydelse og bidrage til den nationale udvikling.

Formål+

Turneringsudvalgets formål er at skabe de bedste betingelser for gennemførsel udvikling af DBU Københavns turneringer på alle niveauer fra børn til senior+. Herunder at skabe de bedst mulige rammer for tilrettelæggelse af turneringerne i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Beskrivelse af Opgaver+
 • At sikre at alle DBU Københavns udskrevne turneringer og stævner tilrettelægges i henhold til gældende propositioner.
 • At udarbejde forslag til evt. forbedringer af DBU Københavns turneringsreglement og turneringspropositioner for alle turneringsrækker.
 • At sikre udarbejdelse af forslag til regler for op-nedrykning mellem DBU Københavns turneringer, samt lokale fællesrækker samt koordinerer og videregivelse af hold til DBU´s Landspokalturnering.
 • At udstikke retningslinjer og koordinere opgaven for den fællesindrangering på ungdomssiden.
 • At udstikke retningslinjer og rammer for behandling af indberetninger fra dommere, klubber/foreninger, og øvrige officials samt behandling af protester.
 • At behandle turneringssager, som kan være rejst af klubber, dommere udvalgsmedlemmer, bestyrelse og administrationen.
 • At samle og opkvalificere og efterfølgende fremkomme med forslag overfor bestyrelsen til nye turneringsformer med udgangspunkt i møder/kontakt med klubber, udvalg og faggrupper.
 • At stille tilstrækkelig information til rådighed og skabe dialog med klubber og samarbejdspartnere.
 • At erfaringsudveksle med DBU og DBU Bredde.
 • Sikre at turneringer og stævner udvikles indenfor DBU Københavns strategi og rammer. Herunder arbejde med strategisporet ”fodbold til flere, flere til fodbold.”
 • Arrangere årlige temamøder med klubberne med fokus på netværk, vidensdeling og samarbejde.
 • Bistå bestyrelsen ved udarbejdelse af høringssvar indenfor aldersgruppen.
 • Udarbejdelse af årshjul herunder mål og forslag til indsatser samt budgetforslag til godkendelse i bestyrelsen inden den 1. november hvert år.
 • Holde sig orienteret om indsatser i relevante udvalg og faggrupper – samt deltage i andre udvalg- og faggruppemøder efter behov.
 • Sikre deltagelse i DBU’s faggrupper/udvalg, som er relevante for turneringsudvalgets arbejde.
 • At repræsentere DBU København ved pokalfinaler og stævner, herunder overrækkelse af pokaler og medaljer
Organisering+

Formand for udvalget vælges af bestyrelsen. Udvalget består som udgangspunkt af 6-8 klubmedlemmer, som alle skal godkendes af bestyrelsen samt en eller flere medarbejdere udpeget af administrationschefen.

Økonomi+

Der søges midler i DBU Københavns bestyrelse. Udvalget skal lave et budget for det kommende års udgifter til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget kan ikke overskride sit årlige budget uden bestyrelsens godkendelse.

Reference+

DBU Københavns bestyrelse.

Tidsforbrug+

8-10 udvalgsmøder om året samt evt. et weekendseminar. Derudover arbejde mellem møderne og deltagelse i forskellige arrangementer. Samlet timeforbrug forventes at være minimum 10 timer om måneden.

Samarbejdspartnere+

Udvalget skal løbende forholde sig til både interne og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere er DBU Københavns klubber, DBU’s Københavns Børneudvalg, DBU Københavns Ungdomsudvalg, DBU Københavns Seniorudvalg, DBU Københavns pigearbejdsgruppe, DBU, DBU Bredde, Divisionsforeningen, DAI, kommunerne samt DBU Københavns bestyrelse og administration.

Samarbejde med administrationen i DBU København+

Administrationschefen udpeger en sekretær for udvalget.

Udvalgsformanden skal sammen med sekretæren planlægge udvalgsmøderne og udvalgets arbejde. Sekretæren udarbejder referat af alle møder, som efter godkendelse ved udvalgsformanden offentliggøres på DBU Københavns hjemmeside og DBUnet.

Udvalgsformandens rolle+
 • Have kendskab og indsigt i fodboldens udvikling i DBU Københavns område.
 • Orientere bestyrelsen om udvalgets arbejde.
 • Viderebringe relevant information fra bestyrelsen til udvalget.
 • Være bestyrelsens talsperson for turneringsfodbolden i DBU København.
 • Have løbende dialog med DBU Københavns administration.