DBU Københavns bestyrelse har oprettet et seniorudvalg, for at skabe bedre rammer og tilbud til senior og ældre. Finn Nørgaard fra DBU Københavns bestyrelse bliver formand for udvalget. 

Seniorudvalget søger medlemmer i løbet af maj/juni måned 2022. Hvis du ønsker mere information eller har interesse i udvalgsarbejdet kan du skrive til DBU København på info@dbukoebenhavn.dk.

   

Medlemmer

Finn Nørgaard   KFB Formand
Martin Munk Nielsen   DBU Københavns administration Sekretær
Morten Skaaning  KB  
Akeel Abbas    Union  
Michael Flindt   Fremad A.  
Brian Niclasen   Sønderbro Fight  

KOMMISSORIUM FOR SENIORUDVALGET

Baggrund+

Fodbold er verdens sundeste idrætsgren og holder livstilssygdommene på afstand. Fodbold skaber netværk for både mænd og kvinder hele livet. Voksenfodbolden har flere steder ringe vilkår og betingelser, som ikke altid synes rimelige.

Formål+

Udvalgets formål er at sikre de bedste rammer og betingelser for voksenfodbolden i DBU Københavns områder. Herunder at er udvikle nye fodboldmæssige tilbud, som DBU Københavns medlemsklubber efterspørger for aldersgruppen 32+. Seniorudvalget skal afdække ønsker og behov gennem løbende kontakt med klubberne og holde sig orienteret om, hvad der rører sig i medlemsklubberne.

Beskrivelse af Opgaver+
 • At udvikle nye aktiviteter og turneringstilbud til voksenfodbolden.
 • Udarbejde forslag til og være i dialog med turneringsudvalget om seniorturneringerne.
 • At understøtte voksenfodbolden gennem dialogmøder med klubberne, så det sikres at DBU Københavns udbud af aktiviteter er i overensstemmelse med klubbernes ønsker og spiller sammen med strategisporet ”fodbold til flere, flere til fodbold”.
 • At etablere og facilitere netværksgrupper efter behov med relevante fokuspunkter indenfor voksenfodbolden.
 • At sikre voksenfodbolden rimelige trænings- og turneringstider i Københavns Kommune.
 • Seniorudvalget skal hvert år udarbejde et årshjul med mål og forslag til indsatser samt budgetforslag til godkendelse i bestyrelsen inden den 1. november hvert år.
 • Udvalget skal bistå bestyrelsen ved udarbejdelse af høringssvar indenfor aldersgruppen.
 • Holde sig orienteret om indsatser i relevante faggrupper og netværk.
Organisering+

Formand for udvalget vælges af bestyrelsen. Udvalget består som udgangspunkt af 6-8 klubmedlemmer, som alle skal godkendes af bestyrelsen samt en eller flere medarbejdere udpeget af administrationschefen.

Økonomi+

Der søges midler i DBU Københavns bestyrelse. Udvalget skal lave et budget for det kommende års udgifter til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget kan ikke overskride sit årlige budget uden bestyrelsens godkendelse.

Reference+

DBU Københavns bestyrelse.

Tidsforbrug+

4-5 udvalgsmøder om året. Derudover arbejde mellem møderne og deltagelse i forskellige arrangementer. Samlet timeforbrug forventes at være minimum 5 timer om måneden.

Samarbejdspartnere+

Udvalget skal løbende forholde sig til både interne og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere er DBU Københavns fodboldklubber, DBU’s seniorudvalg, DBU Københavns turneringsudvalg, Dansk Arbejder Idræt samt DBU Københavns bestyrelse og administration.

Samarbejde med administrationen+

Administrationschefen udpeger en sekretær for udvalget.

Udvalgsformanden skal sammen med sekretæren planlægge udvalgsmøderne og udvalgets arbejde. Sekretæren udarbejder referat af alle møder, som efter godkendelse ved udvalgsformanden offentliggøres på DBU Københavns hjemmeside og DBUnet.

Udvalgsformandens rolle+
 • Have kendskab og indsigt i seniorfodbolden i DBU Københavns område.
 • Orientere bestyrelsen om udvalgets arbejde.
 • Viderebringe relevant information fra bestyrelsen til udvalget.
 • Være bestyrelsens talsperson for seniorfodbold i DBU København.
 • Have løbende dialog med DBU Københavns administrationen.