Dommerudvalget søger nye medlemmer i løbet af maj/juni måned 2022. Eksisterende medlemmer af udvalget har fået mulighed for at tilkendegive om de gerne vil fortsætte.

Hvis du ønsker mere information eller har interesse i udvalgsarbejdet kan du skrive til DBU København på info@dbukoebenhavn.dk.

 

Medlemmer

Kasper Darfelt   Amager FF Formand
Kenneth Egeberg   DBU Københavns administration Sekretær
Henrik Ravnild   Union  
David Nissen   KFD  

KOMMISSORIUM FOR DOMMERUDVALGET

Baggrund+

Fodbolddommeren er en af de vigtigste personer på banen. I DBU Københavns Dommerudvalg varetages interesser for de mere end 400 aktive fodbolddommere, som dømmer i DBU Københavns rækker.

Formål+

At sikre drift og stabilitet indenfor dommerområdet, og drage omsorg for at retningslinjer, rammer og tilbud er i overensstemmelse med DBU's overordnede principper og aftaler.

Beskrivelse af Opgaver+
 • Indstille kvalificerede dommere til DBU
 • Udstikke retningslinjer for aktive dommere
 • Beslutte hvilke rækker der dommerpåsættes
 • Indrangere dommerne
 • Godkende indstillinger pba. vejledere og udviklinger fra Indrangeringsgruppen.
Organisering+

Formand for udvalget vælges af bestyrelsen. Udvalget består som udgangspunkt af 3-5 medlemmer, som alle skal godkendes af bestyrelsen samt en eller flere medarbejdere udpeget af administrationschefen.

Alle udvalgets medlemmer skal have bestået DBU's
dommereksamen.

Økonomi+

Der søges midler i DBU Københavns bestyrelse. Udvalget skal lave et budget for det kommende års udgifter til DBU Københavns budget. Udvalget kan ikke overskride sit årlige budget uden bestyrelsens godkendelse.

Reference+

DBU Københavns bestyrelse.

Tidsforbrug+

4-6 udvalgsmøder om året. Derudover arbejde mellem møderne og deltagelse i forskellige arrangementer.

Samlet timeforbrug forventes at være minimum ca. 3-4 timer om måneden, hvor af en del løses via mailkorrespondance.

Samarbejdspartnere+

DBU Københavns Turneringsudvalg, DBU Københavns Disciplinærudvalg, samt Bestyrelsen og Administrationen.

Samarbejde med administrationen+

Administrationschefen udpeger en sekretær for udvalget.

Udvalgsformanden skal sammen med sekretæren planlægge udvalgsmøderne og udvalgets arbejde. Sekretæren udarbejder referat af alle møder, som efter godkendelse ved udvalgsformanden offentliggøres på DBU Københavns hjemmeside og DBUnet.

Udvalgsformandens rolle+
 • Have bestået DBU's dommereksamen
 • Have kendskab og indsigt i dommergerningen i DBU Københavns område.
 • Orientere bestyrelsen om udvalgets arbejde.
 • Viderebringe relevant information fra bestyrelsen til udvalget.
 • Være bestyrelsens talsperson for dommerområdet i DBU København.
 • Have løbende dialog med DBU Københavns administrationen.