Medlemmer    
Formand  Kasper Darfelt kada@dbukoebenhavn.dk 
Udvalgsmedlem Lars Orthmann  
Udvalgsmedlem Jørgen Andersen  
Udvalgsmedlem Gunnar Nørager  
Udvalgsmedlem
Marc W. Hansen  
Sekretær Kenneth Egeberg kege@dbukoebenhavn.dk


Kommissorium

Motivation/baggrund:

Det er nødvendigt at have en instans der kan afgøre tvister og afsige kendelser i
fodboldkampe.
Dommeren i en kamp har uindskrænket pligt og ret til at afgøre og afgive kendelser i
henhold til den til enhver tid gældende fodboldlov, men ikke at afgøre eventuelle
følgekonsekvenser.
Derfor er det nødvendigt for DBU København – at have en instans, der kan afgøre
udfaldet af lovovertrædelser og andre episoder, som finder sted ifm. afvikling af en
fodboldkamp.

Formål:

At afgøre og afgive kendelse i disciplinære sager

Organisering:

 1. Der nedsættes et udvalg, hvor medlemmerne har særlig interesse for disciplinære
  forhold i Københavnsk fodbold.
 2. Formanden for udvalget er det bestyrelsesmedlem, der er udpeget som ansvarlig
  for området. Desuden tilknyttes yderligere 3-4 eksterne personer til udvalget. En
  administrativ medarbejder vil fungerer som sekretær for Disciplinærudvalget.

Arbejdsområde:

Behandling af alle sager, som skriftligt indberettes til DBU Københavns administration af
en dommer, en klub eller et medlem af enten DBU Københavns bestyrelse eller en af
DBU Københavns udvalgsmedlemmer. Disciplinærudvalget kan bemyndige
administrationen til at afgøre sager.

Mål:

 • Der henvises til DBU Københavns overordnede mål.
 • At alle sager udsendes fra administrationen til udvalgets medlemmer senest dagen
  efter modtaget indberetning fra kampens dommer og eventuelle andre
  sagsinvolverede
 • At alle sager herefter afgøres af udvalgsmedlemmerne senest trediedagen (3.) efter
  administrationens fremsendelse (det vil sige at administrationen senest 4 dage
  efter modtaget indberetning kan renskrive og afsende kendelse til de involverede.
 • At administrationen senest en uge efter turneringshalvdels-afslutning udarbejder
  og fremsender til udvalgets orientering samlet overblik over sagerne, inklusive de
  afgivne kendelser.

Resurseforbrug:

Der afholdes 1-2 årlige møder.