Disciplinærudvalget søger nye medlemmer i løbet af maj/juni måned 2022. Eksisterende medlemmer af udvalget har fået mulighed for at tilkendegive om de gerne vil fortsætte.

Hvis du ønsker mere information eller har interesse i udvalgsarbejdet kan du skrive til DBU Københavns administrationschef Jan Kristensen, jank@dbukoebenhavn.dk 

Medlemmer

Marc W. Hansen   Culpa Formand
Kenneth Egeberg   DBU Københavns administration Sekretær
Lars Orthmann   HIK  
Jakob Nielsen   Olympia  
Anwar Reza   Dommer  
Gunnar Nørager   PI Fodbold  

KOMMISSORIUM FOR DISCIPLINÆRUDVALGET

Baggrund+

Det er nødvendigt at have en instans der kan afgøre tvister og afsige kendelser i fodboldkampe.

Dommeren i en kamp har uindskrænket pligt og ret til at afgøre og afgive kendelser i henhold til den til enhver tid gældende fodboldlov, men ikke at afgøre eventuelle følgekonsekvenser.

Derfor er det nødvendigt for DBU København – at have en instans, der kan afgøre udfaldet af lovovertrædelser og andre episoder, som finder sted ifm. afvikling af en fodboldkamp.

Formål+

At afgøre og afgive kendelse i disciplinære sager

Beskrivelse af Opgaver+
  • At behandle alle udvisninger og/eller afbrudte kampe, som skriftligt indberettes til DBU Københavns administration af en dommer, en klub eller et medlem af enten DBU Københavns bestyrelse eller en af DBU Københavns udvalgsmedlemmer.
  • Disciplinærudvalget har bemyndiget administrationen til at afgøre sager for op til 6 spilledages karantæne.
  • Udvalget har følgende mål:

Alle sager udsendes fra administrationen til udvalgets medlemmer senest dagen efter modtaget indberetning fra kampens dommer og eventuelle andre sagsinvolverede.

At alle sager herefter afgøres af udvalgsmedlemmerne senest tredjedagen (3.) efter administrationens fremsendelse (det vil sige at administrationen senest 4 dage efter modtaget indberetning kan renskrive og afsende kendelse til de involverede.

At administrationen senest en uge efter turneringshalvdels-afslutning udarbejder og fremsender til udvalgets orientering samlet overblik
over sagerne, inklusive de afgivne kendelser.

Organisering+

Formand for udvalget vælges af bestyrelsen. Udvalget består som udgangspunkt af 4-5 medlemmer, som alle skal godkendes af bestyrelsen samt en eller flere medarbejdere udpeget af administrationschefen.

Økonomi+

Der søges midler i DBU Københavns bestyrelse. Udvalget skal lave et budget for det kommende års udgifter til godkendelse i bestyrelsen. Udvalget kan ikke overskride sit årlige budget uden bestyrelsens godkendelse.

Reference+

DBU Københavns bestyrelse.

Tidsforbrug+

1-2 udvalgsmøder om året. Derudover arbejde mellem møderne og deltagelse i forskellige arrangementer. Samlet timeforbrug forventes at være minimum 5 timer om måneden.

Samarbejdspartnere+

Turneringsudvalget, Dommerudvalget, Bestyrelsen og Administrationen.

Samarbejde med administrationen+

Administrationschefen udpeger en sekretær for udvalget.

Udvalgsformanden skal sammen med sekretæren planlægge udvalgsmøderne og udvalgets arbejde. Sekretæren udarbejder referat af alle møder, som efter godkendelse ved udvalgsformanden offentliggøres på DBU Københavns hjemmeside og DBUnet.

Udvalgsformandens rolle+
  • Orientere bestyrelsen om udvalgets arbejde.
  • Viderebringe relevant information fra bestyrelsen til udvalget.
  • Være bestyrelsens talsperson for det disciplinære område i DBU København.
  • Have løbende dialog med DBU Københavns administrationen.