Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator

I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator.

§ 1 Gyldighed

Et Fællesreglement for DBUs Lokalunioners turneringer introduceres i 1971 – fra da af er KBUs Turneringsreglement underlagt dette Fællesreglement. Der kan ansøges om og opnås godkendelse af særregler for KBU – og det bliver tilfældet mange gange gennem årene.

Her anføres i § 8, at kampene i DBUs turneringer og i Danmarksserien (DS) sidestilles med hensyn til reglerne for spilleres anvendelse med kampene i de lokale turneringer. DS har egne propositioner, hvortil der henvises - fra 1975 udvides det til også at omfatte Dame-DM og Ynglinge-DM administreret af DBU.

Kampe imod hold uden for KBUs medlemskreds er fra 1971 omfattet af reglementet således : A) kampe mod udenlandske hold er kun tilladt efter forud indhentet tilladelse fra DBU – B) Kampe mod indenlandske hold, der ikke er organiseret under DIF, er ikke tilladt uden KBUs sanktion. Undtaget herfra er kampe imod officielle hold af tjenstgørende militær, skolehold, spejderhold og klubber under ungdomsorganisationer og lignende. Og desuden må velgørenhedskampe ikke under nogen form finde sted uden forud indhentet tilladelse fra DBUs bestyrelse – og det samme gælder andre kampe, hvis indtægt ikke skal tilfalde en af DBU anerkendt organisation eller klub. Det forbydes også klubber at anvende spillere uden for DBU i kampe, hvortil der forlanges entre eller andet, der må sidestilles hermed. Ønsker man at benytte spillere, der har spilletilladelse for en anden klub, må skriftlig tilladelse indhentes fra denne.

Fra 2013 erstattes Fællesreglementet med Fælles Turneringer, der udmøntes i et selvstændigt Turneringsreglement for DBU København. Indhold i Fællesreglementet og Fælles Turneringsregler er som udgangspunkt det samme – en glidende overgang – men formuleringer, rækkefølge m.v. ændres en del, ligesom en række forhold strammes op og de nødvendige hjemler til at Lokalunionerne kan agere indføres.

Turneringsreglement for DBU København er her anvendt til opdeling i underafsnit/overskrifter. Også nye fodboldformer som Futsal, Beach Fodbold, Street Soccer er omfattet af selvsamme turneringsreglement, selv om det i hovedindhold og ordlyd genspejler udendørsfodbold på græs/kunstgræs.

§ 2 Dispensation
Det slås fast 2013, at klub/klubber kan ansøge om dispensation fra konkrete §§ hos DBU København.

§ 3 Rækker administreret af andre Lokalunioner
Med indførelsen af Fællesreglementet i 1971 gælder, at hvis flere Unioner er inddraget i en turneringssag, skal afgørelse finde sted efter forhandling mellem de implicerede Unioner.

Med introduktionen af stadig flere fælles turneringsrækker på tværs af lokalunionsgrænser optræder fra 2013 i Fælles Turneringsregler bestemmelser om, at disse rækker er omfattet af turneringsreglementet hos den administrerende lokalunion, og at der som led heri kan være indført særlige bestemmelser.