Midlerne i Foreningspuljen kan søges til initiativer, der styrker klubben og gør den endnu mere attraktiv for nuværende og kommende medlemmer. 

To kategorier af bevillinger
I DIF og DGI’s Foreningspulje arbejdes der med to kategorier af bevillinger. Ansøgninger i størrelsesordenen fra 0 til 30.000 kr. behandles administrativt og løbende, så her kan I på kort tid få tildelt midler. Ansøgninger fra kr. 30.001,- til kr. 300.000,- behandles tre gange årligt, og her er skæringsdatoerne for at indsende en ansøgning den 31. marts, den 31. juli og den 31. oktober. 

Gode råd til jeres ansøgning
Vi har spurgt folkene bag Foreningspuljen, hvad de har af gode råd til ansøgere. Her er svarene:

 • Vær realistisk og mådeholden
  Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange mennesker til gode, og at langt størstedelen af bevillingerne vil være i kategorien op til 30.000 kr. For at komme i betragtning til større bevillinger skal ansøgere i kraft af deres ansøgning og medlemstal vise, hvordan det er realistisk og meningsfuldt i den enkelte forening af gennemføre det skitserede projekt.

 • Vær målrettet og afgrænset
  Søg kun til ét projekt, og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt frem for foreningens virke som helhed. Uagtet at den enkelte forening kan have mange interessante aktiviteter, er det det enkeltemålrettede og afgrænsede projekt, der vil ligge til grund for sagsbehandlingen af ansøgningen.

 • Fokus på egeninvestering og forankring
  Vis hvordan foreningen selv vil være med til at løfte projektet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet kan skabe en positiv forandring i foreningen på langt sigt.

 • Overvej samarbejde og deling
  Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være involveret. Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt og erfaringerne derfra kan komme andre foreninger til gode.

 • Lav et detaljeret og præcist budget 
  Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet knyttede budgetposter. Vær opmærksom på, at budgetposter, som foreningen søger støtte til, ikke må dække allerede foretagneinvesteringer. For ansøgninger til projekter, der indgår som afgrænset del i større overordnede projekter, kan det anbefales kort og klart at beskrive og/eller i en vedhæftet fil at uploade det overordnede projekts budget således, at det tydeligt fremgår, hvorledes ansøgningens projekt og budget er en selvstændig del af et større hele.

Andre fodboldklubber kan måske inspirere jer
Nogle fodboldklubber søgte allerede og fik tildelt midler i 2018. I denne artikel kan du læse mere om, hvad andre klubber allerede har modtaget hjælp til. Måske det kan inspirere dig til, hvilke nye initiativer din klub kan igangsætte .