REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019

Den 25. februar 2019 afholder DBU København repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i Sydhavnen.

Hvis klubberne har forslag til ændringer af DBU Københavns love, skal disse være unionen i hænde senest tirsdag den 1. januar 2019. Send en mail til Jan Kristensen.

På mødet vil der bl.a. være gennemgang af regnskab, godkendelse af kommende budget og valg til DBU Københavns bestyrelse, hvor fem medlemmer er på valg i 2019. 

På valg er:

Næstformand – Diana Andersen

Bestyrelsesmedlem – Tobias Ilum

Bestyrelsesmedlem – Linda Sørensen

Bestyrelsesmedlem – Jesper Gradert

Bestyrelsesmedlem – Henrik Ravnild

Mødet starter kl. 17:00 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om DBU Københavns virksomhed.

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse.

4. Indkomne forslag vedrørende DBU København.

5. Forslag fra DBU København-medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU.

6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøder i DBU.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor.

9. Valg af to kritiske revisorer.

10. Valg af tre medlemmer og en suppleant til appeludvalget.

11. Eventuelt


Log ind