Referat af DBU Københavns bestyrelsesmøde

Referat fra DBU Københavns bestyrelses møde - afholdt den 6. januar 2015.

Mødet afholdt: Den 6. januar 2015
Sted: DBU København


Til stede: Henrik Ravnild(HR), Vagn Christensen(VC), Morten Høgsdal(MH), Kasper Darfelt(KD), Yery I. Hansen (YIH) og Christian Kofoed(CK)
Afbud: Diana Andersen og Tom Jensen (TJ)
Referent: Jan Kristensen(JK)


Mødets dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser fra administrationen
3. Opfølgning fra seneste møder
4. Orientering fra DBU og FLU - herunder samarbejde med DBU Bornholm v/JK
5. Bestyrelsens seminar - evalueringsrapport v/MH, TJ og YIH
6. Valg af temaer 2015 - udvælgelse af et tema pr. møde
7. Repræsentantskabsmøde - herunder bestyrelsessammensætning
8. Udviklingspuljen - vedtagelse af projektbeskrivelse v/MH, TJ og YIH
9. Pigefodbold - status samarbejde DBU Sjælland v/JK
10. Klubstævner og cups - stillingtagen til reklame for disse
11. Eventuelt

1. Meddelelser fra formanden HR meddelte, at have deltaget i et meget interessant turneringsmøde i Hvidovre omkring den kommende DS-struktur. Det mest interessante var nok, at deltagerne endte med at anbefale en helt 4. turneringsform med 4 gange 10 hold, heraf 2 rækker øst og 2 vest for Storebælt. Medio december havde DBU København besøg af DBU Bornholms nye formand og næstformand. HR deltog i den indledende del af mødet, og man havde en god snak om bornholmernes mange udfordringer. HR havde tilbudt et endnu tættere samarbejde, herunder flytning af opgaver til administrationen i København, men indtil videre mener en samlet bornholmsk bestyrelse, at der bør ansættes en fuldtidsmedarbejder med fast kontor på øen. JK hjælper i en ansættelsesprocedure, og tager til øen for at deltage ved ansættelsessamtaler.

2. Meddelelser fra administrationen Lise Skaaning har sagt sit job op og stopper med udgangen af januar måned. Stillingen vil blive slået op i løbet af januar måned. Artiklen i seneste nummer af Københavnsk Fodbold om Fremad Valbys hold ”FC Parkinson” har betydet at TV2 efterfølgende har lavet et TV indslag om holdet, der består af spillere med Parkinsons syge. DBU har fået 1.335.000 kroner i støtte fra Tryg Fonden til afholdelse af livreddende førstehjælpskurser i klubberne. Med støtten fra Tryg Fonden udbydes førstehjælpskurserne til en meget lav pris. Det betyder, at man som klub, blot skal betale 3.500 kr. Med i prisen følger førstehjælpskursus for op til 16 deltagere og en hjertestarter til ophæng i klubben, hvis man ikke allerede har en, til en samlet værdi af knap 25.000 kr. I samarbejde med Københavns kommune er administrationen i gang med at kortlægge alle fodboldbaner i byen. Herunder oplysninger om banestørrelse, underlag og faciliteter på hvert område. Futsal For Kidz stævnerne (børnefutsal) er blevet en meget stor succes med mange tilmeldte børnehold. Hvert hold får ved tilmelding to stk. Futsal-bolde med hjem. Det er lykkedes at skaffe yderligere haltider, så endnu flere hold kan komme i gang med Futsal i løbet af de første måneder af 2015. Der afholdes i uge 3 møde med FA København. DBU deltager i mødet. Der er en række forhold, som skal belyses nærmere. Der var fra Rønne Revision modtaget årsrapport og revisionsprotokollat til underskrift af bestyrelsens medlemmer.

3. Opfølgning fra seneste møder Bestyrelsen gennemgik listen med hængepartier.

4. Orientering fra DBU og FLU DBU: HR orienterede fra seneste bestyrelsesmøde og et DBU seminar, hvor det fortsat arbejdes med en ny strategi. HR orienterede fra et lovgruppemøde. Der skal implementeres nye regler for mellemmænd til afløsning af de nugældende agentregler tilbragt fra 1.april i år. Kort inden jul blev årets sidste møde i DBUs FU afholdt, med efterfølgende bestyrelsesmøde i DBU A/S. FU-møde handlede mest om årsregnskabet, som åbenbart bliver væsentlig bedre end forventet, da DBU pludselig har opnået en momsrefusion, man ikke havde budgetteret med, ligesom renter og kursgevinster overstiger forventningerne. Endvidere har FIFA uddelt midler til alle medlemslande. DBU A/S har gennemført en omstrukturering på medarbejdersiden, og en ny organisation er klar til også at servicere breddefodbolden. Det bliver spændende at følge.- fra leg til landshold FLU: Der har været afholdt bestyrelsesmøde, hvor hovedtemaet var ny breddeaftale, som nu skal genforhandles for de kommende seks år. Bent Clausen fra DBU Jylland indstilles til genvalg som DBU næstformand og HR til genvalg som FLU formand.

5. Bestyrelsens seminar Der var ikke modtaget materiale, så punktet udskydes til kommende møde den 3. februar. Klubberne orienteres dog snarest.

6. Valg af temaer 2015 HR foreslog en række temaer. Endelig vedtagelse af et tema pr. bestyrelsesmøde i det kommende år vil ske på kommende møde. HR’s forslag sendes til øvrige medlemmer af bestyrelsen.

7. Repræsentantskabsmødet Bestyrelsen gennemgik og godkendte det fremsendte materiale, som udsendes til klubberne i indeværende uge. Der fremsættes i alt fire lovændringsforslag. Alle indstilles af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller, Jesper Gradert, mangeårigt medlem af turneringsudvalget til nyt medlem af bestyrelsen. Man anmodede JK om at udfærdige en drejebog for mødet.

8. Udviklingspuljen Der var ikke modtaget materiale. Man besluttede, at tovholderne inden 10 dage skal fremsende et udkast til godkendelse.

9. Pigefodbold JK orienterede om samarbejdet med DBU Sjælland. Der arbejdes mod et udvidet samarbejde for pigeturneringerne. Nyt administrativt møde afholdes medio januar. Efter henvendelse fra turneringsudvalget godkendte bestyrelsen, at enkelte pigehold under helt særlige omstændigheder kan deltage i DBU Sjællands turneringer, såfremt dette er sportsligt berettiget og ikke udvander den københavnske turnering væsentligt. Turneringsudvalget kan give dispensation for en turneringshalvdel ad gangen. Man pointerede at et øget samarbejde kan eliminere dette forhold.

10. Klubstævner og cups JK ønskede bestyrelsens holdning til i hvilket omfang bør/skal DBU København reklamere/oplyse om klubbernes stævner og cups på DBU Københavns hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook etc . Hidtil har holdningen været, at DBU København ikke reklamerer for klubbernes arrangementer af flere forskellige årsager. Bestyrelsen bakkede op om administrationens holdning.

11. Eventuelt Intet at bemærke.

Log ind