Spilleregler 7M - senior og ældre

"Turneringsreglement for DBU København" * gælder også for Senior og Ældre 7M. Det hedder heri, at

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i de særlige regler for disse.

§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelse af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 - og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i de særlige regler for disse.

For at leve op til at være brugervenligt er der i "Særlige regler for Senior og Ældre 7M" udover det, som ifølge Turneringsreglement for DBU København skal være omfattet taget en række bestemmelser fra dette Turneringsreglement med over - disse bestemmelser er markeret med en *. Der er benyttet samme rækkefølge for de enkelte forhold som i Turneringsreglement for DBU København og i tvivlstilfælde er det altid Turneringsreglement for DBU København, der gælder.

Alle praktiske oplysninger såsom tilmeldingsfrister, tilmeldingsprocedure for hold, deltagergebyrer, særlige stævner m.v. angives i DBU Københavns Nyhedsbreve. Det er gratis at abonnere på Nyhedsbrevet, der udsendes elektronisk- tilmelding sker via DBU Københavns hjemmeside eller på dette link.

I. Gyldighed og Turneringsadministrator

Gyldighed

  1. * Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU København.
    Dispensationer fra regler
  2. * DBU København afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

II.-V. Sæson, Turneringsform, Stilling, Udeblivelse og Udtrækning af hold samt brug af "for unge spillere"

Turneringsformer

1. Aldersgrænser følger Turneringsreglement for DBU København § 7.

2. Turneringen afvikles i puljer med 1 kamp per spilledag.
Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

3. * I rækker for Ældre må - uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver.
Stilling og Op- og nedrykning af hold

4. * Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag og føres stilling efter de i Turneringsreglement for DBU København angivne regler i § 11.

5. DBU København foretager ombrydning af rækker med op- og nedrykning af tilmeldte hold efter et turneringshalvår.

6. * Hold, der melder afbud til/udebliver fra kamp kan ikke blive rækkevinder eller rykke op ved ombrydning af rækker.

Afmelding og Udtrækning af hold

7. * Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

8. * Et hold, der melder afbud, udebliver og/eller udvandrer to gange i samme turneringshalvår, tvangsudtrækkes af DBU København, hvis/når holder melder afbud/udebliver/udvandrer for 3. gang i samme turneringshalvår.

VI. Spilleberettigelse, Rangering af hopld samt op- og nedrykning af spillere

Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

1. * I turneringer for Ældre er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber, optaget og godkendt af Lokalunionen i begge klubbers spillerregistrering. Spillerens moderklub skal give sin skriftlige accept og denne accept skal foreligger inden holdets første kamp i turneringen. En spiller kan kun deltager for én klub i samme turneringsrække for Ældre.

2. * Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre - og er bestemmende for om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp :

* Herrer : DBUs rækker - Københavnsserien - Serie 1 .. -Serie 5 -> 7M Mester - 7M 1 - 7M 2 - 7M 3

* Kvinder : DBUs rækker - Kvindeserie Øst - Københavnsserien - Serie 1 - Serie 2 -> 7M Mester - 7M 1 - 7M 2

* Ældre indgår kun i rangering inden for egen aldersgruppe : Række Øst - DBU København række 1 - række 2 -> 7M Mester - 7M 1 osv.

Der er fri bevægelighed op/ned mellem Senior og Ældre og mellem de enkelte aldersgrupper for Ældre.

Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold.

3. * Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren - hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er "spillet fri" som angivet i "4." til at spille på dette lavere rangeret hold. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.

4. * En spiller "spilles fri" til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold ( = hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) - spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

5. * En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

6. * Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes :

Turneringen omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp.
Turneringen omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe.
Turneringen omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe.
Turneringen omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe.
Turneringen omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe.
Turneringen omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe.

7. * Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU København gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangeret hold for at forstærke dette på unfair måde.

VII. Fastsættelse af kampe, Kampleder, Afbud, Bane, Mål og kampens afvikling

Planlægning af kampprogram

1. * Hjemmeholdet fastlægger dag, tid og sted for kampens afvikling i KlubOffice.

2. * Flytning af kampe sker ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU København spilletidspunkt og -sted. For hjemmehold med hjemmebane i Valby Idrætspark, på Kløvermarken eller Ryparken gælder, at flytning sker ved henvendelse til DBU København.

3. * Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU København vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

Arrangement af kampe

4. * Hjemmeholdet er ansvarlig for baneopstilling og skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

Dommere

5. Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU København en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

6. * Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilskuere at opholde sig på anviste steder op til banen - ellers bør trænere/ledere/tilskuere opholde sig på sidelinjen.

Afbud til kamp

7. Afbud skal meddeles såvel modstander som DBU København senest 2 hverdage før stævnedagen og klubben opkræves et afbudsgebyr. Afbud efter denne frist pålægges et større afbudsgebyr svarende til det gebyr, der opkræves ved udeblivelse.

Banen

8. Banen skal overholde følgende mål: Idealstørrelse = halvdelen af en standard 1M-bane (68x52,5 meter eller 65x51 meter) - tilladte længde 50-68 meter, bredde 46-56 meter. Målfeltet = straffesparksfeltet måler 25x8 meter. Banen afmærkes som minimum med toppe/"hatte".

9. Størrelsen for målene er 2,0 x 5,0 meter.

Kampens start og spillemæssige afvikling

10. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

11. Der gælder følgende afvigelser fra Fodboldloven omkring kampens afvikling:

a. Igangsættelse: Ved start og efter scoring fra banen midte - afstand for modstandere min. 7 meter. Alle igangsætninger er retningsfrie og direkte.

b. Off-side reglen anvendes ikke.

c. Frispark dømmes efter Fodboldloven - og alle frispark er direkte. Det er således IKKE tilladt målmanden at samle tilbagelægninger og egne indkast op i hænderne i eget straffesparksfelt. Sker det tildeles modstanderne et direkte frispark 8 meter fra mållinjen vinkelret på denne ud fra, hvor forseelsen blev begået. Afstand for modstandere min. 7 meter.

d. Straffespark tages midt for mål og 8 meter fra mållinjen. Afstand for modstandere min. 7 meter og bag bolden.

12. Spilletiden er 2 x 30 minutter.

Boldstørrelse

13. Der benyttes boldstørrelse 5.

Antal spillere, spilledragt, benskinner og forbud mod smykker

14. Et hold kan bestå af op til 10 spillere, hvoraf 7 må starte på banen. Der er fri udskiftning. Én af spillerne skal være målmand.

15. * Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

16. * Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og kamplederen. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

17. * Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

18. * Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

VIII. Kampresultat, Holdkort samt advarsler/udvisninger

Holdkort og resultatindberetning

1. * Der skal udfyldes holdkort - sker elektronisk over KlubOffice, på Kampklar eller DBU App. Holdkort skal være udfyldt inden kampstart.

2. * Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter kampstart. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.

3. Kampens resultat indberettes i KlubOffice, KampKlar, DBU App. Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på kampdagen.
Advarsler og udvisninger

4. Ved en advarsel ("gult kort") tildeles en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter. Spilleren må i den periode ikke erstattes på banen af en indskiftningsspiller.

5. Ved udvisning ("rødt kort") skal dommeren indberette denne til DBU København senest 2. hverdag efter kampen.