Principerklæring 2.0 for DBU Bredde stillet af DBU Københavns bestyrelse:

 1. Udpræget lokal selvstændighed og tilstedeværelse
 • Vores lokale kontorer skal have selvstændighed til at levere fleksible fodboldaktiviteter og serviceydelser efter de lokale klubbers ønsker.
 • Vi vil træffe beslutninger lokalt, når en lokal indsats er til gavn for klubberne.
 • Vi vil bibeholde og bære de nuværende 9 LU-/regionskontorer, inkl. medarbejdere, ind i den ny organisation.
 1. En fælles organisation
 • Vi vil samarbejde, og vi vil navigere inden for fælles rammer, herunder love.
 • Vi vil skabe en national breddefodbold-politisk enhed, som udgør en kvalificeret og handlekraftig aktør i dansk fodbold og dansk idræt med et fagligt velfunderet bagland og en understøttende administration.
 • Vi vil træffe beslutninger i den fælles breddefodbold-politiske enhed, når en fælles indsats er til gavn for klubberne og breddefodbolden.
 1. Fleksible turneringsgrænser
 • Vi vil ophæve de eksisterende turneringsgrænser, men tage geografiske hensyn ved tilrettelæggelse af turneringer.
 1. Transparens, talent og diversitet
 • Vi vil styrke professionalisme og værdiskabelse i hele organisationens politiske arbejde.
 • Vi vil arbejde ud fra klare kompetencebeskrivelser for fodboldledere og fodboldpolitikere.
 • Vi vil så vidt muligt undgå dobbeltmandater for at styrke transparens, adgang for flere talenter samt diversitet i køn, alder og etnicitet.
 • Vi vil styrke den administrative understøttelse af det politiske arbejde.

Begrundelse

Reformarbejdet skal sikre, at dansk breddefodbold får en moderne og tidssvarende struktur både administrativt og politisk. Den nye organisationsstruktur skal give os et stærkere afsæt for at optimere ressourceudnyttelsen og levere tidssvarende tilbud og støtte til alle breddefodboldklubber i hele Danmark. Den nye organisationsstruktur skal også danne grundlag for, at vi kan samarbejde nationalt om at udvikle breddefodbolden i Danmark, samt at vi i endnu højere grad fremstår som en professionel samarbejdspartner lokalt, nationalt og internationalt.

Arbejdet bygger på rapporten ”Fodbold i Lokalunionerne” og lokalunionernes høringssvar (2017) og på principerklæringen vedtaget ved delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2018.

Breddeaftalen med DBU, indgået for perioden 1. november 2015-1. november 2021, udgør aftalegrundlaget for reformarbejdet.

Konsekvenser

Med tilslutning til Principerklæring 2.0 for DBU Bredde gives den enkelte lokalunions bestyrelse mandat til fortsat at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny organisering af dansk breddefodbold.

Tidsperspektiv

Reformarbejdet er tilrettelagt således, at en ny organisationsmodel kan bringes til afstemning ved alle lokalunioners delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2020.

Tillæg:

Følgende tillæg blev vedtaget ved DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2019:

Arbejde for at bestyrelsen ikke afgiver magt, ikke indgår større forpligtende samarbejder, og slet ikke arbejder for nedlæggelse af DBU København, uden at dette kommer til afstemning i repræsentantskabet