Dagsorden 2020

Dagsorden:                                                                                                                       

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om unionens virksomhed
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse og forelæggelse af budgetforslag til vedtagelse
 4. Indkomne forslag vedrørende DBU København
 5. Forslag fra DBU Københavns medlemmer, der ønskes videresendt til DBU/FLU
 6. Orientering om forslag, der i øvrigt skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde i DBU
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 registreret eller statsautoriseret revisor
 9. Valg af 2 kritiske revisorer
 10. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til appeludvalget
 11. Eventuelt

Ad. dagsordenens pkt. 4

Følger

Ad. dagsordenens pkt. 5

Følger

Ad. dagsordenens pkt. 7

a) Formand Christian Kofoed                 

b1) Bestyrelsesmedlem   Kasper Darfelt                                

b2) Bestyrelsesmedlem   Yery. I. Hansen             

b3) Bestyrelsesmedlem   Morten Høgsdal             

Alle valg til DBU Københavns bestyrelse gælder almindeligvis for 2 år ad gangen og sker ved almindelig stemmeflerhed.

Ad. dagsordenens pkt. 8

DBU Københavns bestyrelse indstiller 1 registreret eller statsautoriseret revisor

Ad. dagsordenens pkt. 9

DBU Københavns bestyrelse indstiller 2 kritiske revisorer

Ad. dagsordenens pkt. 10

DBU Københavns bestyrelse indstiller 3 medlemmer og 1 suppleant