Formand Tobias Ilum tobi@dbukoebenhavn.dk
Medlem  Frantz Dupont  
medlem Bettina Holm  
medlem Jette Kragh  
medlem Thomas Lemvig  
medlem Lars Brandt  
medlem

Frederik Georgsen

 
Sekretær

Kristian Koefoed

krik@dbukoebenhavn.dk

 

Kommissorium for DBU Københavns B&U udvalg

Motivation/baggrund:

DBU Københavns ønsker at fremme og udvikle Københavnsk børne- og ungdomsfodbold. Dette skal blandt andet måles på, hvor mange aktive fodboldspillere, der er i København, samt hvilke aktiviteter de deltager i.

På trods af facilitetsudfordringer som manglende baner og nedslidte anlæg er antallet af børn, der spiller fodbold, steget betragteligt gennem de seneste år. En del af baggrunden for dette er tilpasningen er turneringstilbuddene til børnenes præmisser. Derudover er der i mange klubber skabt en klarere struktur i børnetræningen, hvilket også er med til at skabe medlemsfremgangen.

I ungdomsregi er udfordringerne bl.a., at ungdomskulturen ændres konstant, og det gør også kravene til og fra ungdomsfodboldspillere. DBU København B&U udvalg ønsker at være med til at præge udviklingen i ungdomsfodbolden, og understøtte foreningernes gode arbejde for at fastholde ungdomsspillere i foreningsregi.

Formål:

B&U udvalgets formål er at skabe de bedste rammer og tilbud for DBU Københavns ungdomsfodboldspillere på alle niveauer i de københavnske klubber, herunder:

 • At udbyde turneringer for børn (udarbejdelse, udvikling af turneringsformer og administrativ hjælp til klubberne)
 • At arrangere børnestævner (både i den ordinære turnering og specielle events) i DBU København, samt udvikling af nye og innovative stævnetilbud og samarbejdsaftaler.
 • At tilbyde information og service (daglig servicering og hjælp til klubbernes trænere og ledere, udarbejdelse af information via hjemmesiden if. til turneringer og øvrige servicetilbud, information om klubbernes dagligdag og udfordringer via magasinet ”Fodboldmagasinet København”)
 • At bistå ved klubudvikling (via konsulenter)
  (hjælp til implementering af et godt klubmiljø for børne- og ungdomsfodbold, der understøtter principperne i ”Holdninger & Handlinger”, hjælp til strukturering af træning, trænere og forældre, hjælp til fastholdelse, hjælp til administrative koncepter)
  (undervisning og vejledning i KlubOffice, servicering omkring trænerudvikling og uddannelse, samt opfølgning ude i klubberne)
 • At koordinere, prioritere og godkendelse uddannelsestilbud i samarbejde med administrationen.
 • At støtte op om DBU-tiltag (f.eks. fodboldskole)

Udvalget skal i sit arbejde tage udgangspunkt i DBUs værdigrundlag, DBU Københavns strategiske hovedindsatsområder (SHIOer) samt DBUs Holdninger og Handlinger.

Organisering:

 1. Formændene for udvalget er de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som ansvarlig for området. Desuden tilknyttes yderligere 6-9 eksterne personer til udvalget. En/to administrativ(e) medarbejder(e) vil fungere som sekretær for B&U ungdomsudvalget. Der kan tilknyttes en DBU udviklingskonsulent efter behov.
 2. Medlemmer skal have interesse for både den aktive og den administrative del af B&U fodbold. Udvalgsmedlemmerne skal som minimum have kompetencer inden for følgende områder; ”Holdninger & Handlinger”, børnetræning, fastholdelse af ungdomsspillere, klubudvikling og/eller pigefodbold.
 3. Udvalget inddeles i relevante underudvalg, der tager sig af specifikke problemstillinger og projektforløb. Underudvalgene kan ændres alt efter behov. Møder i disse underudvalg fastlægges efter behov.

Arbejdsområde:

 • Arbejde på at fastholde og udvikle igangværende aktiviteter samt implementere nye aktiviteter og turneringsformer for børn under 12 år.
 • Fokus på Holdninger & Handlinger som værdigrundlag for alle tilbud.
 • Indgå i dialog med SHIOgrupper og medlemsklubber om turneringstilbud og udviklingstiltag.
 • Være myndighed ved indsigelser omkring rækkeinddelinger i børnefodbolden.
 • Bistå ved konkrete henvendelser i DBU København ved spørgsmål og vejledning omkring børne og ungdomsfodbold.
 • Aktivt arbejde for at forøge antallet af børne- og ungdomsspillere i DBU Københavns område og at modarbejde ”sorte pletter” for børne- og ungdomsfodbolden i København (klubudvikling).
 • Løbende analysere og evaluere aktiviteterne med henblik på yderligere udvikling, tilretning eller etablering af nye tilbud.
 • Godkende / afvise forslag til uddannelsestilbud.
 • Loyalt støtte op om centrale DBU aktiviteter.

Mål:

Der henvises til DBU Københavns overordnede mål.

 • at udarbejde forslag til og dialog med turneringsudvalget om ungdomsturneringerne.
 • at samarbejde med DBUs børneudvalg og ungdomsudvalg i løsning af opgaver, der er relevant for DBU København.
 • at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende børne- og ungdomsfodbold
 • at udvikle anderledes fodboldtilbud på tværs af klubberne, som supplement til den daglige klubkontakt.
 • At præge den faste turneringsstruktur for ungdomsfodbold samt bistå turneringsudvalget i relation til ungdomsturneringen.
 • At skabe mere fleksible rammer for afvikling af ungdomskampe
 • At tilbyde information og service
 • At bistå ved klubudvikling (via konsulenter)
 • At koordinere uddannelsestilbud (-spiller, leder som trænertilbud) med administrationen
 • At udvikle tilbud, der er rettet mod at fastholde ungdommen i foreningsregi – herunder træner-, leder og dommerfunktioner
 • At støtte op om og implementere relevante DBU koncepter i ungdomsårgangene.

 

Økonomi:

Der kan søges om midler i DBU Københavns Bestyrelse.

Resurseforbrug:

Der afholdes 6-16 årlige møder i alt i B&U udvalget inkl. Undergrupper.