2017

Bestyrelsen og de respektive udvalg arbejdede i 2017 videre med de valgte indsatsområder – særligt at få flere piger til at spille fodbold. Arbejdet i og samarbejdet med Formandsklubben trækkes frem som meget vigtigt og givende. Bestyrelsen har nedsat en pigearbejdsgruppe og ansat en projektleder. Som mål har Arbejdsgruppen, at antallet af pigespillere skal øges med 25 % frem til 2020 – 1.500 flere piger og kvinder til fodbold. Der er sat en lokal frafaldsundersøgelse for pigespillere på 15 år og ældre i gang og der iværksættes et tidlig-rekrutteringsprojekt for U5-U7 piger ud fra devisen ”tidlig rekruttering fastholder bedre”. Der bliver også set på at få de internationale skoler i København inddraget som samarbejdspartnere.

Medlemstallet falder for første gang for DBU København – 676 færre aktive end i 2016, men dog stadig 41.375 fordelt på 147 klubber. Tilbagegangen ligger i gruppen 19-24 årige hos både mænd og kvinder. Der konstateres også en kraftig vigende interesse for Futsal.

Formanden peger på, at DBU arbejder intenst med på den samlede vision for DIF/DGI om at 50 % af alle danskere skal være medlem af en idrætsforening i 2015. DBU København har ansat en konsulent, der skal hjælpe klubberne med at udnytte potentialet i at få fat i mange flere målgrupper. Konceptet Fodboldfitness er allerede udviklet og kopieres nu landet over. Formand Henrik Ravnild glæder sig over, at Københavns Kommune har afsat 41 millioner kroner for 2018 til en særlig fodboldpakke, som næstformand Diana Andersen følger op med, at det betyder penge til nyt klubhus i Husum, kunstgræsbane hos Hekla og modernisering af Sundby Idrætspark. DBU København rettede i 2017 kritik af den måde Københavns Kommune fordeler banetid på – blikket rettet mod at virksomheder udenfor København får tildelt tider i prime time i København til deres kampe i firmaidrætten. De bør efter DBU Københavns mening henvises til at få tider i egen hjemkommune, så det kun er firmaer med adresse i København der spiller sine hjemmekampe i København.

Administrationschef Jan Kristensen peger i sit indlæg på, at en nylig offentliggjort undersøgelse viser, at fodboldens frivillige bidrager til samfundet med, hvad der svarer til 9.000 fuldtidsstillinger hvert år på landsbasis – en merværdi for samfundet på 4 milliarder kr., og at hver gang en inaktiv borger begynder at dyrke fodbold spares samfundet for over 4 sygedage og 35.000 kr. Formanden peger på, at DBU har besluttet at tilføre flere penge øremærket talentudviklingen. Midlerne skal bruges til at udvikle bedre trænerkurser og at klubberne skal have mulighed for at tilknytte en trænerrådgiver. Det suppleres af projekt Top-centre i samarbejde med eliteklubberne, hvor talenter fra U10-U12 kommer til træning en gang ugentlig på et DBU udpeget Topcenter. Arbejdet i Foreningen af Lokalunioner (FLU) har haft særlig fokus på visionsarbejdet, som bringes frem til en principerklæring på Repræsentantskabsmødet.

På turneringssiden har Turneringsudvalget nedsat to arbejdsgrupper, der skal se på mulige ændringer af turneringsstruktur og regler. Disciplinærudvalget glæder sig over, at man har mere end halveret antallet af grove turneringssager – sager, der fører til 6 eller flere karantænedage – i forhold til 2016. Og at det er lykkedes at få gang i DBU København ambassadørerne igen. Og i Beach Soccer glæder man sig over nu at være oppe på flere end 700 børn og unge til eventen på Amager Strand.

De klubudviklingsforløb, der blev introduceret i 2016, har i 2017 kørt videre med stor succes. De temaer, klubberne selv har valgt, spænder over 8 overordnede områder : organisation, økonomi, sportslig udvikling, kommunikation, kompetenceudvikling, partnerskaber, faciliteter og værdier.

Børne- og Ungdomsudvalget er i 2017 blevet lagt sammen til ét udvalg. Der har været afholdt ungdomstrænerseminar med ”Den Gode Ungdomstræner” i fokus. Ungdomsformandsklubben har gennemført 4 moduler omkring at bruge og organisere ungtrænere som et led i en fastholdelsestrategi.

På dommersiden er det langsigtede mål ar skaffe 100 ekstra fodbolddommere. Et af redskaberne er kamplederkurserne. Formanden for Dommerudvalget har knoppede ord over for FLUs Breddedommergruppe, - man finder ikke samarbejdet frugtbart, fordyrende og reelt i konflikt med DBU Københavns egen strategi. Man har sat fokus på prisen for at gennemføre dommerkurset og vedtaget en afdragsordning, så man som dommer kan afdrage regningen ved at dømme hvad der svarer til 8-10 kampe.

Kilde : DBU Københavns årsberetning 2017