2016

Bestyrelsen arbejdede i 2016 videre med de strategiske hovedindsatsområder, som blev formaliseret året før – herunder produktudvikling af turneringsformer og ”flere piger til fodbold”. Begge passer ind i den fælles vision formuleret af DIF og DGI ”Bevæg dig for livet”, hvor målet er at sikre, at i 2025 dyrker 50 % af befolkningen idræt i en forening og mindst 75 % regelmæssig idræt. Der er ansat en visionskonsulent, der skal arbejde på opfyldelsen af denne 25/50/75-målsætning, og der arbejdes på en visionsaftale med i første omgang Københavns Kommune. Et godt skridt har været, at Borgerrepræsentationen skrinlagde ideen om brugerbetaling for voksenforeninger. Politisk har man fokus på at fjerne flest mulige restriktioner mod anlæggelse og brug af kunstgræsbaner, der desværre ofte mødes med intensive naboklager over lys, aktivitet m.v. – det sker bl.a. i Det Grønne Råd i Københavns Kommune. Der er fortsat mangel på faciliteter – ikke mindst i Københavns Kommune – så DBU København har politisk rettet fokus mod, at virksomheder, som ikke er hjemmehørende i København, har adgang til banetider i den bedste spilletid for børn/ungdom.

Antallet af fodboldspillere i DBU København er steget markant de seneste 10 år – det har medvirket til flere faciliteter og generel større velvilje fra Københavns Kommune til at etablere kunstgræsbaner. Formand Henrik Ravnild bebuder at fokus i de kommende år i høj grad vil være på de ikke-eliteorienterede, der ”blot” ønsker motion ved at spille fodbold og at være i et fællesskab. Men det kombineres med satsninger fra DBUs side på at styrke spiller- og talentudviklingen – der skal skabes ”en dansk model”. Omkring træneruddannelse har det været oppe at vende at stille formaliserede krav – foreløbig vil man dog gå frivillighedens vej ved at animere flest muligt til at gennemgå DBUs C-træneruddannelse rettet mod børne- og ungdomstræning. Antallet af kurser såvel som kursister er nærmest fordoblet i 2016. Formanden udtrykker meget stor begejstring for Formandsklubben. Ideel som sparringspartner for DBU Københavns bestyrelse og udvalg, men også særdeles velegnet til at bilægge småkonflikter klubberne imellem. Det særlige område ”DBU Street CPH” har udvidet fra 7 til 9 træningssteder – i positivt samarbejde med Ungdomsskolen og Street Society.

Turneringsudvalget har arbejdet for større åbenhed og brugerinddragelse og igangsat to arbejdsgrupper, der skal arbejde med alternative spilleformer og –tilbud henholdsvis tilrette de eksisterende. Generelt stiger antallet af turneringssager – derfor igangsættes en høringsrunde blandt klubberne. Klubber med DBU ungdomslicens har fået mulighed for at deltage i Øst-fællesrækkerne. En særlig case har været FC Græsrødderne, som man gav en ekstraordinær oprykning efter 2016-sæsonen. På disciplinærsiden konstateres et svagt fald i antal udvisninger - samlet nåede man op på 577 udvisninger i egne rækker. Et stort antal udvisninger skyldes stadig ”fornærmende og upassende sprogbrug og/eller tegn mod dommer og modstander”. Grove sager – udløser 6 eller flere karantænedage eller hvor dommeren har afbrudt en kamp – har ikke rykket sig, men det er en tendens at stadig flere findes i ungdomskampe. Det er med stor beklagelse, at man må konstatere, at det ikke lykkedes at få Fair Play-ambassadørkorpset engageret ordentligt og slet ikke i en grad, som de selv både havde ønsket og forventet.

Klubrådgiverne har afviklet 16 klubudviklingsforløb. Ungdomsudvalget indledte 2016 med et seminar for ca. 40 ungdomstrænere – temaet var fastholdelse, udvikling, aktivering. Næste trin bliver et seminar med fokus på ”den gode ungdomstræner”. Der er også nedsat et par arbejdsgrupper - ”overgang fra børne- til ungdomsfodbold” samt ”Fairplay i ungdomsfodbold”. Målet er at udarbejde en egentlig guide. Af stor værdi har Ungdomsformandsklubben været med dens inspirationsture. På dommersiden satser man på at hverve flere – i første omgang via Kamplederkurser i klubberne for de ældste ungdomsspillere. Der skønnes at være behov for 150 nye dommere over de næste 2-3 år.

Kilde : DBU Københavns årsberetning 2016