Lokalunionernes Samarbejdsudvalg

18. december 1966 stiftes Lokalunionernes Samarbejdsudvalg, der som formål har at varetage unionernes fælles interesser overfor DBU og fællesinteresser unionerne imellem.

Udvalget består af 2 medlemmer fra hver Union.

Der skal afholdes møde hvert år i december med følgende dagsorden :
1. Beretning fra formanden
2. Regnskab
3. Valg af formand
4. Valg af kasserer
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
6. DBUs Repræsentantskabsmøde
7. Aftale om turneringer eller enkelte kampe samt andre spørgsmål
8. Eventuelt

I øvrigt kan afholdes møde, når formanden eller en union måtte ønske det.

Det på Provinsunionernes dispositionsfond indestående beløb overføres til denne Sammenslutning. Udvalget fastsætter hvert år det beløb, der evt. skal udloddes og udlodningen foretages efter følgende satser :
JBU 25 %
KBU 25 %
SBU 18 %
FBU 14 %
LFBU 10 %
BBU 8 %

Ønsker en Union at udtræde af Samarbejdsudvalget, har vedkommende Union krav på sin andel i dispositionsfondets midler minus 5%.