KBUs love

KBUs love

KBU er stiftet 29. april 1903 og har naturligvis fra dag 1 haft sine regler – desværre har vi i dag ikke i DBU Københavns arkiver et eksemplar af de første love, men vi ved at de blev revideret første gang på en ekstraordinær Generalforsamling 4. marts 1905, og de love har vi. Vi ved, at det store tema her i 1905 var spørgsmålet om lønnede træneres deltagelse i turneringen, altså amatørrettigheder. Man beslutter her, at lønnede trænere for Seniores betragtes som ikke-amatører, medens Junior-trænere kan betragtes som amatører. Vi har tilladt os at tage 1905-lovene som udgangspunktet i denne historiske vandring op gennem årene.

Næste udgave af KBUs love, som findes i arkivet, er vedtaget 16. april 1936. Netop det år skete der store vedtagelser – DBUs Danmarksmesterskabsturnering skifter karakter og DBUs love ændres markant, hvorved KBU mister markant indflydelse. Revideringerne i KBUs love på Generalforsamlinger fra 1905 til 1936 kan følges i Johannes Gandils ”Dansk Fodbold” : 

16. marts 1908 – ændringen her består i, at klubber med indtil 149 aktive medlemmer over 16 år får 2 repræsentanter ved Generalforsamlingen, klubber med 150 eller flere 4 repræsentanter.
21. december 1911 – 6½ time tog det at få vedtaget som ændring, at klubber med 74 aktive medlemmer over 16 år får 1 stemme, 75-199 medlemmer giver 2 stemmer, 200-349 medlemmer 3 stemmer, 350-499 medlemmer 4 stemmer, 500-649 medlemmer 5 stemmer og over 650 medlemmer 6 stemmer. Dog skal klubber stiftet før 1. januar 1894 altid have mindst 4 stemmer.
26. juni 1915 – kender vi ikke ændringernes karakter
31. januar 1916 – her besluttes bl.a. (de øvrige ændringer kender vi ikke, men de har næppe ændret på magtfordelingen) det at flytte Generalforsamlingen til februar mod tidligere at have ligget i juni.
30. april 1923 – vi kender ikke ændringernes omfang, blot at der er tale om nogle forslag udarbejdet af et udvalg nedsat på den ordinære Generalforsamling 26. februar.
29. februar 1924 – besluttes det at øge bestyrelsen fra 5 til 8 medlemmer og samtidig, at Bestyrelsen skal nedsætte et Forretningsudvalg på 5.
23. februar 1928 – mindre ændringer i repræsentationen på Generalforsamlingen, der dog efter Johannes Gandils vurdering i ”Dansk Fodbold” ikke medfører reelle ændringer i styrkeforholdet mellem grupperne.
4. marts 1931 – her stadfæster man den nye turneringsordning og de nye statutter for Pokalturneringen samt ophøjer Sommerpokalturneringen til fast KBU-institution.
4. marts 1932 – en mindre lovændring, der bestemmer, at Generalforsamlingen skal afholdes i første halvdel af marts i stedet for sidste halvdel af februar.
16. april 1936 – kort før årsskiftet udsender DBUs Lov- og Turneringsudvalg sit forslag til Forfatningsreform og ny Danmarksturneringsordning. Det vækker furore i KBU-kredse og fører til, at man på en ekstraordinær Generalforsamling 14. januar 1936 nedsætter et udvalg til at behandle de foreliggende DBU-forslag og tillige udarbejde forslag til de af disse nødvendiggjorte ændringer i KBUs love og Turneringsregler. Efter at DBU har vedtaget både Forfatningsreformen og den nye Danmarksturneringsordning, fremlægger det særlige KBU-udvalg en enstemmig indstilling både til KBU-lovændringer, Turneringsordning og den til Lovene knyttede ”Overenskomst” om udlodning af de fra landskampenes overskud stammende midler m.v. – og de vedtages herefter enstemmigt også på en ekstraordinær KBU Generalforsamling 16. april.

Fremover skal KBUs bestyrelse – stadig på 8 medlemmer – vælges således, at a) de klubber, der deltager i Danmarksturneringens Mesterskabsserie vælger formand og 2 medlemmer b) deltagere i Danmarksturneringens II Serie, KBUs A-række, KBUs øvrige ordinære medlemmer hver vælger 1 medlem – de to resterende vælges ved almindelig stemmeflerhed på Generalforsamlingen. Desuden skal Generalforsamlingen vælge suppleanter for de to sidstnævnte, mens ”grupper” selv besætter ledige pladser, hvis de bliver ledige i utide.

Også repræsentationen på Generalforsamlingen ændres til a) Danmarksturneringsklubberne i I Serie får 4 delegerede b) Danmarksturneringsklubberne i II Serie og i KBUs A-række får 2 delegerede c) øvrige klubber får 1 delegeret. Reglerne for stemmeret er, at de delegerede for Danmarksturneringsklubberne hver har 2 stemmer – de øvrige delegerede med ordinær medlemsret hver 1 stemme, medens delegerede for ekstraordinære medlemmer ikke har stemmeret. Dertil kommer 1 stemme til hver af Bestyrelsens medlemmer – undtagen ved Bestyrelsesvalg.

Det vedtages samtidig, at Generalforsamlingen skal henlægges til 1. halvdel af juni. Repræsentationen til DBUs Bestyrelse vælges ved almindelig stemmeflerhed af klubberne i Danmarksturneringens I Serie.

1905-lovene (består af 18 §§)

§ 1 Navn og formål: Unionens navn er Kjøbenhavns Boldspil-Union. Unionen er medlem af DBU og dens formål er at fremme boldsporten blandt de kjøbenhavnske boldklubber.
§ 2 Formåls fremme : Dette formål søges nået navnlig ved at medvirke til at arrangere kampe mellem klubberne (herunder turneringer, ved hvilke Unionsbestyrelsen fastsætter de nærmere regler og stedet for de enkelte kampes afholdelse) og repræsentere klubberne officielt udadtil. Desuden indeholder reglerne her en bestemmelse om, at Unionsbestyrelsen kan, hvor den anser det ønskeligt, nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af indankede stridigheder mellem klubberne. Voldgiftsretten består af 2 mand, der udnævnes af Unionsbestyrelsen – i forening vælger de (implicerede klubber) en opmand. Kan de ikke blive enige herom, vælger Unionsbestyrelsen også opmanden.
§ 3 Medlemmer : Som medlemmer af Unionen kan optages rene boldklubber, der spiller Kricket, Fodbold eller Tennis og i deres navn er betegnede som Boldklubber, såfremt de hører hjemme i Kjøbenhavn, Frederiksberg eller nærmeste omegn.
§ 4 Betingelser for optagelse : Enhver klub, der ønsker at indtræde som medlem af KBU må til Bestyrelsen indsende begæring herom, ledsaget af klubbens love, formandens navn og adresse, en fortegnelse over klubbens aktive medlemmer over 16 år, med angivelse af disses stilling, samt antallet af aktive medlemmer under 16 år og af passive medlemmer. Bestyrelsen har derefter at træffe afgørelse om klubbens optagelse inden en måned og under ansvar for en Generalforsamling. 
§ 5 Kontingent og regnskabsår : Det årlige kontingent er for medlemmer med indtil 50 aktive medlemmer over 16 år kr. 20 – 30 kr. ved over 50 aktive medlemmer over 16 år. Dog skal klubber, der kun deltager på II hold og ikke tidligere har deltaget på I hold, betale 10 kr. de to første år, derefter samme kontingent som anført i indledningen. Kontingentet erlægges inden en måned efter optagelsesdatoen og fremtidig inden 1. april hvert år. Er kontingentet ikke erlagt inden april måneds udgang, bliver det – incl. porto – at opkræve ved postopkrævning fra Bestyrelsen. Erlægges det da ikke, ophører vedkommende klub at være medlem af KBU. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts
§ 6 Indberetning af medlemstal, formandsskifte og lovændringer : Medlemmer tilsender i begyndelsen af december hvert år bestyrelsen en fortegnelse over deres medlemmer den 1. december. Formandsskifte og lovforandringer skal snarest meddeles KBUs bestyrelse.
§7 Bestyrelsen : Bestyrelsen, der vælges på den årlige Generalforsamling, består af 5 medlemmer, hvoraf de tre fungerer som henholdsvis formand, kasserer og sekretær. Formanden vælges som sådan af Generalforsamlingen. De skal alle være medlem af en under KBU hørende klub.
§ 8 Generalforsamling : Unionens medlemmer repræsenteres på dens Generalforsamling ved delegerede. Ernhver klub, der har indbetalt årskontingentet, vælger delegerede i forhold til sit medlemstal (regnet efter den sidst indsendte medlemsliste), således at der for indtil 50 aktive medlemmer over 16 år vælges 1 delegeret, og ved 50 og derover 2 delegerede. Klubber, der kun deltager på II hold vælger så længe de kun erlægger det i § 5 nævnte lavere kontingent 1 delegeret. Foruden har KBUs bestyrelsesmedlemmer stemmeret. De delegerede kan kun afgive deres stemme ved personligt møde, dog kan én delegeret efter skriftlig fuldmagt fra den klub, for hvilken han møder, afgive alle de den tilkommende stemmer. Enhver delegeret skal medbringe skriftlig fuldmagt fra den klub, han repræsenterer.
§ 9 Afholdelse af og indkaldelse til Generalforsamling : Den ordinære Generalforsamling afholdes i maj eller juni hvert år og sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Med indvarslingen skal følge meddelelse om tid, sted og dagsorden samt et eksemplar af årsregnskabet med påtegnede revisionsbemærkninger. På denne generalforsamling vælges bestyrelsen samt 2 revisorer. Formanden aflægger beretning om Unionens virksomhed i det forløbne regnskabsår. Regnskabet fremlægges til godkendelse med revisorernes bemærkninger og de i henhold til §11 stillede forslag behandles.
§ 10 Ekstraordinær Generalforsamling : En ekstraordinær Generelforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen til enhver tid og skal sammenkaldes, når mindst 1/3 af Unionens medlemmer forlanger det, samt i det i §17 omtalte tilfælde. Den sammenkaldes på samme måde og med samme varsel som en ordinær Generalforsamling.
§ 11 Lovforslag : Forslag til forandringer i Unionens love skal stilles af mindst 2 medlemmer eller af bestyrelsen og behandles på en Generalforsamling. Til deres vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af Unionens samlede stemmeantal er repræsenteret, samt at 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives for forslaget. Andre forslag, der ønskes behandlet på en Generalforsamling, skal stilles på samme måde, men afgøres af Generalforsamlingen ved simpel majoritet. Alle forslag fra medlemmerne må være indsendte til bestyrelsen inden 15. april.
§ 12 Spilleregler : Som spilleregler for Unionens medlemmer gælder de  i den engelske ”Football Association”, ”Marylebone Klubben” og den engelske ”Lawn-Tennis-Association” til enhver tid gældende regler, henholdsvis for fodbold, kricket og tennis, så snart de af DBU er bekendtgjorte og tidspunktet for deres ikrafttræden fastsat.
§ 13 Ændringer i spilleregler : De forandringer, der i henhold til § 12 efterhånden måtte ske i spillereglerne, tilligemed det tidspunkt, fra hvilket de træder i kraft, skal meddeles medlemmerne ved bestyrelsens foranstaltning.
§ 14 Udelukkelse af spiller eller klub : Når bestyrelsen efter derom modtagne oplysninger formener, at en spiller eller klub under eller i anledning af en kamp har gjort sig skyldig i alvorlig brud på spillets regler eller udvist ungentlemanlike adfærd, kan den udstøde eller for en nærmere fastsat tid udelukke vedkommende af Unionen. (I dag ville vi nærmest kalde det karantæne og er underlagt et Disciplinærudvalg; men i mange år, var idømmelse af karantæne et anliggende for bestyrelsen og tog en stor del af tiden ved bestyrelsesmøderne).
§15 Eksklusion af klub : Formener bestyrelsen, at en klub i sit forhold til KBU udviser usømmelig adfærd, eller nægter klubben, trods opfordring, at skride ind imod et af sine medlemmer, når denne har gjort sig skyldig i sådant forhold, skal bestyrelsen være bemyndiget til – under ansvar for Generalforsamlingen – at træffe sådanne foranstaltninger over for vedkommende klub, som den måtte anse for hensigtsmæssige (herunder udelukkelse for tid eller for bestandig af KBU eller de af denne arrangerede kampe).
§ 16  Medlemmer, der er ekskluderet af deres klub : Når et medlem udelukkes af en af KBUs klubber på grund af gæld eller andet misligt forhold, skal klubben uopholdelig tilstille Unionens bestyrelse meddelelse herom. Bestyrelsen skal udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra deltagelse i Unionens turneringer, indtil gælden, der for Unionens vedkommende ikke kan anerkendes udover ½ års kontingent, er betalt. Er medlemmet ekskluderet af anden grund, træffer Unionens bestyrelse afgørelse, om han skal udelukkes af Unionen ellers dens turneringer for tid eller for bestandig.
§ 17 Meddelelse om karantæne : Meddelelse om udelukkelse ifølge §§ 14,15 og 16 skal gives samtlige unionens medlemmer. Enhver spiller eller klub, som spiller med eller mod en udstødt eller udelukket spiller eller klub ved nogen som helst kamp, skal udstødes af Unionen. Ingen udstødt eller udelukket spiller eller klub kan optages i nogen anden under Unionen hørende klub, når ikke Unionen giver speciel tilladelse dertil. Enhver spiller eller klub, som er bleven udstødt eller udelukket i henhold til §§ 14 og 15, har ret til at fordre sagen forelagt en ekstraordinær Generalforsamling, som skal indkaldes af bestyrelsen efter vedkommendes skriftlige begæring. Ved en sådan appel erlægges et depositum af 10 kr. af en klub, 5 kr. af en spiller. Disse beløb tilfalder Unionens kasse, såfremt udstødelsen eller udelukkelsen godkendes af Generalforsamlingen. Det anføres i en anmærkning at spillere udelukkede fra turneringen på grund af kontingentgæld kan vedblive at være medlemmer af foreninger under Unionen – men søger en klub optagelse i Unionen kommer denne regel i anvendelse over for de af dens medlemmer, der måtte være udelukkede af Unionen.
§ 18 Medlemmers oplysningspligt : Når bestyrelsen i henhold til §§ 14,15 og 16 tager spørgsmålet om udstødelse eller udelukkelse af spillere eller klubber under overvejelse, er ethvert medlem af en under Unionen hørende klub pligtigt til at meddele den alle de oplysninger, som den i den anledning måtte anse for nødvendigt at indhente.

1936-lovene (nu er der 19§§)

Ændringer i forhold til 1905-lovene er

§ 1 Formål : Omfatter også 1905s § 2 og eneste ændring er, at København nu staves uden ”j”.
§ 2 Medlemmer : Er fuldstændig identisk med 1905s § 3 – lawn tennis er stadig nævnt !
§ 3 er ny og omhandler Medlemsform : Unionens medlemmer kan enten være ordinære eller ekstraordinære. Ordinære medlemmer er sådanne klubber, der har stemmeret på KBUs Generalforsamlinger. Ekstraordinære medlemmer er de uden stemmeret.
§ 4 Betingelse for optagelse : Ændringen ligger alene i, at spørgsmålet om klubbens optagelse som ekstraordinært medlem bliver af bestyrelsen at forelægge den førstkommende ordinære Generalforsamling til afgørelse. Bestyrelsen kan dog give den ansøgende klub adgang til at deltage i KBUs turneringer indtil Generalforsamlingens beslutning foreligger.
§ 5 er ny og handler om Overgang fra ekstraordinær til ordinær medlem : Når en klub er optaget som ekstraordinært medlem, skal den, når den ønsker at blive ordinært medlem, derom til bestyrelsen inden 1. januar indsende begæring ledsaget af en fortegnelse over klubbens aktive medlemmer over 16 år med angivelse af navn og stilling. Bestyrelsen skal derefter forelægge spørgsmålet om denne overgang til ordinært medlem for den påfølgende Generalforsamling til beslutning. Generalforsamlingen kan derefter bestemme klubbens overgang til ordinært medlem fra den påfølgende 1. januar, såfremt klubben i det forløbne år har deltaget enten i en Cricket- eller Fodboldturnering med mindst et seniorhold, og den ved de to lovmæssige medlemsopgivelser har haft og stadig har mindst 50 aktive medlemmer over 16 år. En klub ophører med at være ordinært medlem, når den i 2 på hinanden følgende kalenderår enten ikke har deltaget i nogen af Unionens seniorturneringer eller dens medlemstal ved hver af de lovmæssige opgivelser har været under 35 (aktive medlemmer over 16 år).
§ 6 er nu Kontingent : 6 kategorier (Deltagere i Danmarksturneringen Mesterskabsrække 600 kr. – i Danmarksturneringens Serie II 250 kr., i Serie III 100 kr., øvrige deltagere i A-rækken 60 kr., øvrige ordinære medlemmer 50 kr. og ekstraordinære medlemmer 30 kr). Desuden erlægges indskud for deltagelse i turneringerne. Kontingentet skal nu betales forud – rykkerfrist er nu 8 dage og efterkommes indbetalingen ikke ekskluderes klubben efter 8 dage. Nu er regnskabsåret identisk med kalenderåret.
§ 7 er nu  Indberetning af medlemstal, formandsskifte og lovændringer : Der skal indberettes medlemstal halvårligt.
§ 8 er nu Bestyrelsen og sekretæren : Bestyrelsen, der vælges på den årlige Generalforsamling, består nu af formand  og 7 medlemmer, hvoraf et fungerer som kasserer. Sammensætning gengivet ovenfor under lovændringer 16. april 1936. Bestyrelsen antager en lønnet sekretær uden for bestyrelsen og fastsætter hans gage – sekretæren behøver ikke være medlem af nogen under KBU hørende klub og må ikke have anden lønnet stilling inden for boldsporten, ej heller beklæde nogen tillidspost inden for nogen Unionsklub. Sekretæren har ret til at overvære bestyrelsesmøder og Generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.
§ 9 er nu Generalforsamling : Medlemmernes repræsentation og stemmetalsfordeling er gengivet ovenfor under lovændringer 16. april 1936. Øvrige er identisk med 1905-lovene.
§ 10 er nu Afholdelse af og indkaldelse til Generalforsamling : Den ordinære Generalforsamling afholdes nu i første halvdel af juni hvert år og sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Nyt er, at deltagerne i Danmarksturneringens Mesterskabsrække vælger den ene revisor, de øvrige ordinære medlemmer den anden. Repræsentanterne til DBUs bestyrelse vælges ved almindelig stemmeflerhed af Danmarksturneringens Mesterskabsrækkes klubber.
§ 11 er nu Ekstraordinær Generalforsamling : Kravet om mindst 1/3 af Unionens medlemmer kan forlange det er ændret til mindst ¼.
§ 12 er nu Lovforslag : Forslag til forandringer i Unionens love skal uændret stilles af mindst 2 medlemmer eller af bestyrelsen. Til deres vedtagelse kræves som udgangspunkt simpel majoritet.
Dog kræver a) ændringer i KBUs love b) forslag, som kan medføre væsentlige udgiftsforøgelser for klubberne repræsentation af mindst halvdelen af medlemmernes samlede stemmeantal samt at 4/5 stemmer for. Indsendelsesfrist er nu 14 dage før Generalforsamlingen.
§ 13 er nu Spilleregler : Bevaret helt uforandret – tennis er stadig taget med ! Meddelelser om ændringer i spillereglerne (i 1905 en selvstændig § 13) er nu taget med i samme paragraf.
§ 14 Udelukkelse af spiller eller klub : Uændret.
§ 15 Eksklusion af klub : Uændret.
§ 16 Medlemmer, der er ekskluderet af deres klub : Uændret.
§ 17 Meddelelse om karantæne : Udvidet med, at intet medlem, der er udelukket i henhold til §§ 14,15 og 16 kan, så længe udelukkelsen varer, fungere som officiel under nogen som helst form eller indtage nogen som helst stilling inden for en klubs bestyrelse eller administration.
§ 18 Medlemmers oplysningspligt : Uændret
§ 19 ny Voldgift : Er identisk med 1905-lovenens § 2 omtalte voldgiftsret.

Ret kort efter 1936 besluttes følgende lovændringer :

A) Medlemstal-indberetninger skal fremover kun foretages én gang årligt – per 1. januar (§ 7).
B) Deltagerne i DBUs Mesterskabsturnering vælger også KBUs næstformand – uændret sidder de på 3 af de 8 bestyrelsespladser (§ 8). KBUs bestyrelse består herefter af formand, næstformand + 6 (hvoraf 1 skal være kasserer).
C) Forslag kan nu komme fra enkeltklub – ikke nødvendigt med 2 lovforslagstillere (§ 12)

1950-lovene (26 §§)

Ændringer i forhold til 1936-lovene er

§ 1 Formål : Uændret
§ 2 nu Spilleregler : Nu er lawn-tennis udgået i forhold til 1936s parallelle § 13.
§ 3 nu Medlemmer : lawn tennis er stadig nævnt – og boldklubber ændres til klubber.
§ 4 nu medlemsform : Uændret
§ 5 nu Betingelse for optagelse : Eneste ændring er, at i stedet for +16 år optræder nu +18 år - og endvidere at klubbens spilledragt skal angives.
§ 6 nu Overgang fra ekstraordinær til ordinær medlem : Fristen for anmodning flyttet til 1. juli. Kravet er nu, at klubben skal have deltaget enten i en Cricket- eller Fodboldturnering med mindst et seniorhold og nu også et ungdomshold. Kravet om minimumsmedlemstal er nu sænket til mindst 35 aktive over 18 år – og fortabelse af ordinært medlemskab sker ved ikke at deltage i såvel senior- som ungdomsturnering eller ryge under 25 aktive medlemmer over 18 år.
§ 7  Indberetning af medlemstal, formandsskifte og lovændringer : Fristen for medlemstal-indberetning er nu inden 1. februar og medlemstallet skal opgøres per 1. januar.
§ 8 Bestyrelsen og sekretæren : Klubberne opdeles i A) De i DBU division I deltagende klubber B) De i DBU division II og III deltagende klubber C) De i Københavnsserien og Mellemrækken deltagende klubber D) andre ordinære klubber. A vælger 3 medlemmer, B 1 medlem, C 1 medlem, D 1 medlem – og Generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed 2 samt 2 suppleanter for disse. Blandt de således valgte 8 medlemmer vælger Generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed formand og næstformand. Såfremt formand vælges blandt A-medlemmerne, vælges næstformanden blandt de af øvrige grupper valgte medlemmer og omvendt. Bestyrelsen vælger af sin midte kasserer. Fratræder formanden undervejs, rykker næstformanden op og bestyrelsen vælger ny næstformand. Fratræder næstformanden i utide, vælger bestyrelsen ligeledes ny næstformand. 
§ 9 er ny Officielle kampe og ændringer i turneringsordninger og –regler : Bortset fra den årlige kamp mod Provinsunionerne kan Unionen ikke arrangere officielle kampe uden at det vedtages af Unionsbestyrelsen med mindst 2/3 stemmes majoritet af afgivne stemmer. Til at udtage holdene nedsættes et udvalg bestående af de københavnske medlemmer af DBUs udtagelseskomité suppleret med et medlem valgt af KBUs bestyrelse. Unionsbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser angående entré, indtægters og udgifters fordeling, adgang m.v. til de af Unionen arrangerede turnerings- og pokalkampe. Ændringer i turneringsordningen og de omhandlede bestemmelser kan kun ske efter vedtagelse i Unionsbestyrelsen med mindst 2/3 stemmers majoritet af afgivne stemmer.
§ 10 er ny Indkaldelse af bestyrelsesmøder og sekretær : Møder indkaldes af formanden – bortset fra de i § 9 nævnte tilfælde bestemmer Bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen antager sekretær og anden lønnet medhjælp og fastsætter gagen. Øvrige omkring sekretæren er uændret fra 1936s § 8.
§ 11 er ny Regnskabsår, budget og revisorer : Reglerne for valg af revisorer svarer til 1936s § 10. Regnskabsår er nu 1. juli-30. juni. Nyt er, at samtidig med regnskabsaflæggelse skal bestyrelsen fremlægge budgetforslag til vedtagelse for Generalforsamlingen.
§ 12 nu Kontingent : Uændret fra 1936s § 6.
§ 13 er ny Overskud fra pokalkampe : Af alle seniorpokalkampes nettooverskud indbetaler den arrangerende klub senest 3 uger efter kampens afholdelse 10 %. Bestemmelserne i § 29 i propositionerne for DM kan ikke bringes i anvendelse af KBUs bestyrelse.
§ 14 er ny Indtægter fra KBU-Provinsen og landskampe : (En teknisk meget svær regel). Det fastsættes, at halvdelen af nettooverskud ved KBU-Provinsen overføres til næste regnskabsår, mens de resterende 50 % samt 10 % af de beløb, som i henhold til DBUs love eller andre bestemmelser tilfalder KBU som andel af landskampe eller lignende, samt 10 % af nettooverskud af de af KBU i øvrigt arrangerede unions- og bykampe, anvendes til KBUs drift. På den ordinære Generalforsamling fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen hvilket beløb, der i øvrigt – af de i denne § nævnte indtægter, - må anvendes til KBUs drift. For vedtagelsen gælder bestemmelserne i § 19 stk. 2. Restbeløbet af de nævnte indtægter udloddes til medlemmerne efter følgende : I) 80 % tilfalder de i DM deltagende klubber med 1/1 portion til hver af de klubber, der er og i de sidste 10 år uafbrudt har været deltager i Division I, ½ portion til hver af de klubber, der er og i de sidste 5 år uafbrudt har været deltager, 1/3 portion til hver af de klubber, der i de sidste 2 år uafbrudt har været og som forbliver deltager. En klub, der er bleven lodtagen i fordelingen efter ovenstående, mister retten til andel i udlodningen, såfremt den ophører med at være deltager i DMs Division I. Såfremt klubben inden for et tidsrum af 3 år atter bliver deltager i DMs Division I indtræder den igen i sine tidligere rettigheder. II) de resterende 20 % tilfalder de klubber, der er og i de sidste 5 år uafbrudt har været ordinært medlem af KBU med 1/1 portion til hver klub, der det pågældende turneringsår har fuldført turneringen med ikke under 6 hold, heraf mindst 3 ungdomshold ; ½ portion til hver af deltagerne i DM samt til hver af de 3 bedst placerede klubber i Københavnsserien pulje a ; ½ portion til hver klub, der har gennemført turneringen med mindst 6 ungdomshold. Klubber der opfylder et eller flere af de ovennævnte vilkår, erholder udlodningsandel i hvert tilfælde. 
§ 15 er ny KBUs formue : Unionens formue må på det fremlagte årsregnskab ikke overstige kr. 20.000. Eventuelt overskud udloddes til medlemmerne i henhold til § 14.
§ 16 er nu Generalforsamling : Nu afholdes ordinær Generalforsamling i oktober og der er en fast dagsorden som følger : 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab til godkendelse og budget til fremlæggelse 4) Indkomne forslag 5) Valg af bestyrelse og suppleanter 6) Valg af revisorer 7) Valg af repræsentant til Københavns Idrætspark 8) Eventuelt.
§ 17 ny Valg på Generalforsamling : Valg af revisorer uændret fra 1936s § 10. Valg til Københavns Idrætsparks bestyrelse og repræsentantskab – her vælger deltagerne i Division I bestyrelsesmedlemmet samt den ene og de øvrige klubber det andet medlem til Repræsentantskabet. Valg til DBUs repræsentantskab sker på et møde i juni af KBUs deltagere i Division I således, at hver af disse klubber får mindst 1 repræsentant. Alle valg afgøres ved almindlig stemmeflerhed.
§ 18 er nu Ekstraordinær Generalforsamling : Uændret fra 1936s § 11.
§ 19 er nu Lovforslag : Uændret fra 1936s § 11.
§ 20 nu Repræsentation og stemmetal på Generalforsamling : Medlemmernes repræsentation er i forhold til 1936 ændret, så Division I og II nu har hver 4 delegerede, Division III har 3, KS- og Mellemrække hver 2, øvrige ordinære og ekstraordinære hver 1 delegeret. Division I’s delegerede uændret hver 2 stemmer – øvrige ordinære 1, mens ekstraordinære ikke har stemmeret. Nu kan bestyrelsens medlemmer på Generalforsamlingen stemme ved et andet bestyrelsesmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Udover delegerede kan kun Unionens tillidsmænd overvære Generalforsamlingen.
§ 21 nu Udelukkelse af spiller eller klub : Uændret fra 1936s § 14.
§ 22 nu Eksklusion af klub : Uændret fra 1936s § 15
§ 23 nu Medlemmer, der er ekskluderet af deres klub : Uændret fra 1936s § 16
§ 24 nu Meddelelse om karantæne : Uændret fra 1936s § 17.
§ 25 nu Medlemmers oplysningspligt : Uændret fra 1936s § 18.
§ 26 nu Voldgift : Uændret fra 1935s § 19

Næste udgave af KBUs love, der findes i dagens arkiver er love vedtaget på Generalforsamlingen 16. februar 1959.

1959-lovene (26 §§)

Ændringer i forhold til 1950-lovene er

§ 1 Formål : Nu er formålet – efter at cricket er blevet selvstændig – at fremme fodboldsporten. Men ellers uændret.
§ 2 Spilleregler :
nu handler det kun om fodbold og derfor kun om ”Football Association” regler.
§ 3 Medlemmer :
nu optages kun fodboldklubber og der suppleres med ”under hensyntagen til den til enhver tid eksisterende overenskomst med Sjællands Boldspil Union”, når det gælder klubber fra den nærmeste omegn, der søger optagelse.
§ 6 Overgang fra ekstraordinær til ordinær medlem : Nu er kravet mindst 20 medlemmer over 18 år med licens.
§ 8 Bestyrelsen : Klubberne opdeles nu i A) De i DBU Division I deltagende klubber B) De i DBU Division II og III deltagende klubber C) De i DBUs Kvalifikationsturnering, Københavnsserien og Mellemrækken deltagende klubber D) andre ordinære klubber – antal medlemmer, de enkelte grupper vælger til KBUs bestyrelse uændret fra 1950 og det samme gælder hvordan de enkelte poster i bestyrelsen besættes og suppleres.
§ 9 Officielle kampe : KBU kan nu udover KBU-Provinsunionerne arrangere ikke over 3 unions- eller bykampe uden at det skal vedtages i bestyrelsen med de 2/3 stemmers majoritet af afgivne stemmer.
§ 10 Indkaldelse af bestyrelsesmøder og sekretær : Nyt er, at bestyrelsen vælger de udvalg, der er nødvendige til Unionens drift, derunder Turneringsudvalg, Dommerudvalg, Afhøringsudvalg, Udtagelseskomiteer m.v. samt udpeger formanden i de forskellige udvalg. Den udtagelseskomité, der udtager KBUs bedste seniorhold, består af 3 medlemmer, der så vidt muligt skal have spillet divisionsfodbold.
§ 11 Regnskabsår, budget og revisorer : Bestyrelsen ansætter en statsautoriseret revisor. Det bestemmes at væsentlige budgetoverskridelser kun kan finde sted efter vedtagelse af Bestyrelsen med 2/3 majoritet af afgivne stemmer.
§ 14 nu kaldet indtægter til KBUs drift : Der kan anvendes 50 % af nettooverskud ved KBU-Provinsen (resterende 50 % overføres uændret til næste års regnskab) + nettooverskud fra de i § 9 nævnte op til 3 unions- og bykampe. Bortset fra de i § 9 nævnte 4 kampe (KBU-Provinsen samt op til 3 unions- og bykampe) gælder, at I) nu andrager 40 % til udlodning her (mod i 1950 80 %), II) nu andrager 40 % (tidligere 20 %) til udlodning her, mens de resterende 20 % anvendes til KBUs drift eller formue. Øvrige interne fordelingsnøgler uændrede.
§ 15 KBUs formue : Unionens formue må nu ikke overstige kr. 50.000.
§ 17 Valg på Generalforsamling : Valg til pladsen i Københavns Idrætsparks bestyrelse foretages nu af Bestyrelsen – valg til repræsentantskabet uændret opdelt på de to grupper med 1 til hver. Med hensyn til de KBU som Lokalunion tilkommende mandater i DBUs Repræsentantskab og Bestyrelse gælder : KBUs formand og næstformand skal være medlemmer af Repræsentantskabet; øvrige medlemmer vælges af Unionsbestyrelsen ved forholdstalvalgmåden. KBUs Formand er medlem af DBUs bestyrelse, med mindre han ikke selv ønsker det, i hvilket tilfælde KBUs Bestyrelse vælger medlemmet.
§ 20 Repræsentation og stemmetal på Generalforsamling : Nyt er, at nu kan også københavnske medlemmer af DBUs Bestyrelse, DBUs generalsekretær, DIFs formand og direktør samt repræsentanter for den københavnske presse overvære Generalforsamlingen.
§ 22 Eksklusion af klub : Ændrer ordlyd – men essensen er den samme. Nyt er, at der kan idømmes bøde samt inddrages evt. uretmæssig indvunden fortjeneste.

Ændring vedtaget 20. februar 1961 :
Nu sker overgangen fra ordinær til ekstraordinært medlem først, når klubben i 5 på hinanden følgende turneringsår ikke har deltaget med såvel senior – som ungdomshold eller er havnet under 20 medlemmer over 18 år med licens (§ 6)

Ændring vedtaget i 1962 :
Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal nu indsendes senest 1 måned (tidligere 14 dage) før (§ 19).

KBUs love 1970.

Ændringer i forhold til tidligere er

Der er byttet om på §-rækkefølgen, så Repræsentantskabet (har afløst Generalforsamling) er rykket frem fra at være § 16-20 til nu § 8-12, mens Bestyrelsen er rykket fra at være § 8-10 til nu § 13-15 samt Økonomi er rykket fra at være § 11-15 til nu at være begrænset og flyttet til § 16-18. De andre bestemmelser var tidligere § 21-26 – de er nu § 19-25 med enkelt ny.
1) Repræsentantskabsmødet : På Repræsentantskabsmødet udgår som dagsordenpunkt 7) Valg af repræsentant til Københavns Idrætspark.
2) Repræsentantskabsmødet : skal indkaldes med 6 ugers varsel.
3) Valg til Bestyrelsen : sker nu, så Division I vælger 1 medlem, Division II+III også 1 medlem, Danmarksserie+Københavnsserie+Mellemrække ligeledes 1 medlem, og øvrige ordinære klubber tillige 1 medlem. Repræsentantskabet vælger de 4 resterende ved almindelig stemmeflerhed. Skulle en DBU-klasse ikke have KBU-deltagere overgår mandatet til den resterende DBU-fraktion. Grupper er stadig selvsupplerende, og Repræsentantskabet vælger fortsat 2 suppleanter, men nu til at dække 4 pladser. Repræsentantskabet vælger ved almindelig stemmeflertal formand og næstformand – mens bestyrelsen forsat af sin midte selv vælger kasserer.
4) KBU-kampe : Nu kan KBU arrangere op til 4 kampe årligt mod tidligere 3 udover KBU-Provinsen.
5) Kontingentet : stiger – nu er spændvidden 2.400 kr. til 150 kr. og desuden skal betales de fastlagte afgifter.
6) Væk er loftet på KBUs formue (§ 15).
7) KBUs opløsning : Der sluttes af med en bestemmelse om, at i tilfælde af Unionens opløsning tilfalder dens midler DBU.  

Lovene 1973

Ændringer i forhold til 1970

1) Overgang ordinær til ekstraordinær medlem : En klub slipper fra at ryge fra ordinært til ekstraordinært medlem, hvis den har og stadig deltager med mindst et seniorhold.
2) 3%-afgift : Det bestemmes, at hver af de i Danmarksturneringen deltagende klubber indbetaler efter henholdsvis forårs- og efterårsturneringens afslutning en afgift på indtil 3 % af nettoindtægten ved klubbens samtlige kampe i Danmarksturneringen, i henhold til det af DBU på grundlag af klubbens indberetninger udarbejdede turneringsregnskab.

Lovene 1977

Ændringer i forhold til 1973

1) Repræsentantskabsmøde : Nu kan også medlemmer af KBUs udvalg overvære Repræsentantskabsmødet, og en til mødet forud anmeldt repræsentant for hvert udvalg har adgang til at udtale sig om spørgsmål, der falder ind under udvalgets arbejdsområde.

Lovene 1983

Ændringer i forhold til 1977

§ 1 Navn og formål : Det er nu skrevet ind, at KBU er medlem af Foreningen af Lokalunioner (FLU) og derigennem af DBU og DIF. Formålet er nu at fremme fodboldspillet, især blandt de københavnske fodboldklubber.
§ 2 Spilleregler : Uændret
§ 3 Medlem : Som medlem optages nu fodboldklubber med bane(r) beliggende i København, Frederiksberg eller Gentofte kommune samt den del af Københavns Amt, der er beliggende på Amager.
§ 4 nu Betingelser for optagelse : Nu skal ansøgning indsendes inden 1. november, og der skal som noget nyt oplyses spillested. Medlemstallet – minimum er 20 aktive – skal oplyses, men der skal ikke længere fremsendes liste over dem.
Væk er nu sondringen mellem ordinært og ekstraordinært medlem (tidligere § 4)
§ 5 nu Medlemmers oplysningspligt : Uændret, bortset fra at der nu også er pligt til at oplyse FLU, DBU og DIF udover KBU, hvis disse ønsker det.
§ 6 nu Repræsentantskabsmødet : afholdes december eller første ½ af januar – ellers uændret .
§ 7 ny Valg af revisorer : tidligere del af § 9, men uændret indhold
§ 8 ny Valg af KBUs mandater i andre fora : tidligere del af § 9, men uændret i indhold
§ 9 nu Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde : uændret
§ 10 nu Forslag til behandling : uændret
§ 11 nu Repræsentation og stemmetal : nu er ekstraordinære medlemmer udgået. Nu kan også FLUs formand og en repræsentant for KFD overvære mødet.
§ 12 nu Bestyrelsen : Ændret derhen, at Repræsentantskabet vælger Unionens formand, herefter vælger de 4 grupper(Division 1, Division 2+3, DS+KS+Mellemrække, Øvrige) hver et medlem, hvorefter Repræsentantskabet vælger yderligere 3 ved almindelig stemmeflerhed og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger nu selv af sin midte næstformand og kasserer. For at blive valgt skal man være medlem af en klub, der i mindst 2 år har været KBU-medlem og man må ikke være fyldt 70 år inden valghandlingen. Personligt fremmøde er ikke nødvendigt – en skriftlig erklæring om at være villig til at modtage valg indleveret til KBUs kontor er tilstrækkelig.   
§ 13 nu Bestyrelsesmøder, udvalg og kontorhold : uændret – dog gælder nu, at Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg – udvalgsformænd behøver ikke være bestyrelsesmedlem.
§ 14 nu Regnskabsåret : Ændret til at være 1/11 til 31/10.
§ 15 nu KBUs by- og unionskampe : Væk er reglen om, hvor mange by- og unionskampe KBU kan arrangere årligt.
§ 16 nu kontingent : uændret i essens, spændvidde nu 4.500 kr. til 500 kr.
§ 17 nu 3%-afgiften : uændret – der er dog indført 3 ugers betalingsfrist.
§ 18 nu Eksklusion eller udelukkelse af spiller, leder eller klub : De to tidligere § 19 og 20 er nu slået sammen i en, men indhold er uændret.
§ 19 nu Spiller i kontingentrestance eller udelukket af sin klub af anden årsag  : uændret
§ 20 nu Meddelelse om medlemmer, der er ekskluderet af deres klub : Uændret
§ 21 nu Medlemmers oplysningspligt ved udelukkelser : Uændret
§ 22 nu Voldgift : Uændret
§ 23 nu KBUs opløsning : Nu tilfalder dens  midler FLU i stedet for DBU.

Lovene 1987

Ændringer i forhold til 1983

§ 12 Bestyrelsen : Valg er ændret, til at bestyrelsens 8 medlemmer nu vælges for 2 år ad gangen. Derfor er valghandlingen delt op, så der i lige år vælges formand+1 bestyrelsesmedlem, samt at Unionens divisionsklubber vælger 1 repræsentant og unionens øvrige klubber med 1. hold i DS, KS og underliggende rækker vælger 1 repræsentant. I ulige år vælges kasserer+1 bestyrelsesmedlem, samt at Unionens divisionsklubber vælger 1 repræsentant og unionens øvrige klubber med 1. hold i DS, KS og underliggende rækker vælger 1 repræsentant. Alle valg er ved almindelig stemmeflerhed. Hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælger fortsat selv næstformand af sin midte. Nyt er også, at personer valgt til underudvalg ikke må være fyldt 70 år.

Lovene 1992

Ændringer i forhold til 1987

§ 3 Medlemmer : Det specificeres nu at i disse love betegnes klubber, hvis 1. herreseniorhold deltager i Danmarksturneringen i fodbold, som Divisionsklubber. Øvrige klubber betegnes Serieklubber.
§ 10 Forslag : Det gælder nu, at såfremt et rettidigt fremsat forslag opnår almindelig flertal på KBUs repræsentantskabsmøde, og forslaget ønskes optaget på dagsordenen for førstkommende repræsentantskabsmøde i FLU/DBU, er bestyrelsen forpligtiget til at efterkomme dette.

Lovene 1995

Ændringer i forhold til 1992

§ 1 er nu alene Navn : uændret ellers
§ 2 er nu Formål : Formålet er fortsat et fremme fodboldspillet inden for det storkøbenhavnske område og at repræsentere storkøbenhavnsk fodbold, organiseret under DBU. Formålet søges fremmet bl.a. ved a) at udskrive, arrangere og administrere turneringer for hold fra medlemsklubber og evt. andre organisationer, b) at arrangere kampe for udvalgte unionshold, c) at varetage uddannelse af spillere, ledere og trænere d) at føre tilsyn med uddannelsen af dommere, e) at samarbejde med andre unioner om gennemførelse af turneringer med deltagelse af hold fra medlemsklubber f) at afholde medlemsmøder for debat om emner af særlig interesse for medlemmerne eller for grupper af medlemmer g) at orientere medlemmer om nyheder af interesse, herunder ændringer i spilleregler og lignende.  
§ 3 Medlem : Det præciseres, at de klubber, der 10. januar 1993 var medlem af KBU kan fortsat bevare deres medlemsskab uanset ”geografisk tilhør”. Nyt er en bestemmelse om, at i tilfælde af fusion, overbygning eller samarbejde i henhold til de af DBU vedtagne retningslinjer for fusion og overbygninger træffer bestyrelsen bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes i forhold til medlemskab af KBU, herunder indrangering.
§ 4 Betingelse for optagelse samt udmeldelse : Kravet er mindst 1 fodboldbane. Der figurerer nu også en regel for udmeldelse, der siger, at den kun kan foretages skriftligt inden regnskabsårets udgang. Har en klub ikke efter påkrav indbetalt forfaldent kontingent eller andre pligtige ydelser til KBU, kan klubben slettes efter bestyrelsens beslutning.
§ 5 ny Medlemsklubbers love og pligter : Klubbens vedtægter og virksomhed ikke må stride imod de for KBU gældende love og regler, og medlemsklubberne og disses medlemmer skal efterleve de påbud og regler, der gives af bestyrelsen, og er i øvrigt underlagt de love, regler og bestemmelser, der gives af FLU, DBU og DIF.
§ 6 ny Definitionen af Divisionsklub og Serieklub : nu selvstændig – tidligere del af § 3.
§ 7 nu Repræsentation på Repræsentantskabsmøde : Nu kan hvert medlem møde med 2 repræsentanter.
§ 8 nu Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde : afholdes i januar og den selvstændige § 9 om det ekstraordinære er nu indrulleret i § 8.
§ 9 ny Dirigent : Det fremgår, at dirigenten vælges ved almindelig stemmeflerhed og at dirigenten ikke selv må være medlem af Repræsentantskabet (der er dog force majeure). Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet udtrykkeligt er fastsat i lovene. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 20 repræsentanter forlanger det.
§ 10 nu Repræsentantskabsmødet : Alle forslag skal være KBUs kontor i hænde senest 1/12.
§ 11 nu Forslag til behandling : Det gælder nu, at er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret (mindst halvdelen af det samlede stemmetal), men bliver et forslag vedtaget med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, skal der inden 1 måned indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet uanset antal repræsenterede stemmer.
§ 12 nu Stemmetal ved Repræsentantskabsmødet : Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme, hvert medlem af repræsentantskabet 1 stemme. Såfremt et medlem i den senest afsluttede efterårsturnering har gennemført med mindst 5 ungdomshold, - det være sig 7M eller11M, - har dette medlem yderligere 1 stemme. Såfremt et medlem har gennemført den senest afsluttede efterårsturnering inden for KBU/FLU/DBU med mindst 23 hold – det være sig 7M eller 11M, - har dette medlem yderligere 1 stemme. En repræsentant kan ikke afgive stemmer på andre klubbers vegne, og de fremmødte repræsentanter kan stemme uden fuldmagt.
§ 13 nu Stemmeret og taleret ved Repræsentantskabsmødet : Medlemmer, der på dagen er i restance, har taleret, men ingen stemmeret. Bestyrelsen kan invitere andre end de i øvrigt angivne personer – der nu også omfatter indehavere af KBUs guldnål – til at overvære mødet og de kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse gives taleret. Nu kan også Divisionsforeningens og Spillerforeningens formænd overvære mødet.
§ 14 nu Bestyrelsen: uændret
§ 15 ny Regler for Bestyrelsens supplering : I indhold uændret – del af tidligere § 12, men nu selvstændig.
§ 16 ny Valgbarhed : I indhold uændret – del af tidligere § 12, men nu selvstændig. Udvalgsmedlemmer ikke længere omfattet af 70 års-reglen, men skal til gengæld være myndige.
§ 17 ny Bestyrelsens opgaver : Bestyrelsen forestår KBUs ledelse under ansvar over for Repræsentantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Alle sager – hvor andet ikke er anført i lovene - afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger til enhver tid kan efterprøves i Bestyrelsen. Bestyrelsen vælger KBUs eksterne repræsentationer. Desuden fastsætter Bestyrelsen omfanget af og de nærmere regler for turneringerne samt propositionerne for disse og fortolker turneringsreglerne. Endelig fastsætter Bestyrelsen de nærmere bestemmelser for tildeling af KBUs nåle og emblemer.
§ 18 nu Bestyrelsesmøder : Er beslutningsdygtig når mindst 4 er til stede. Møder skal afholdes mindst hver 2. måned.
§ 19 ny Kontor og protokolføring : Kontor tidligere del af § 13 – nu selvstændig. De ansatte må blot ikke have sæde i bestyrelse eller repræsentantskab. Der skal føres protokol også over møder i nedsatte udvalg.
§ 20 nu Regnskab : uændret
§ 21 nu Kontingent : Forfalder nu ½-årligt og er væsentligt forøget til at spænde fra 500 kr. (øvrige) til 7.500 kr. (Superliga) per halvår.
Til gengæld er 3%-afgiften fjernet.
§ 22 ny Valg af revisorer : uændret i indhold, tidligere del af §14, nu selvstændig.
§ 23 nu Spilleregler : uændret – tidligere placeret som § 2.
§ 24 nu alt vedrørende Eksklusion eller udelukkelse af spiller, leder eller klub, Spiller i kontingentrestance eller udelukket af sin klub af anden årsag og Meddelelse om medlemmer, der er ekskluderet af deres klub : Det hele er nu samlet i én paragraf. Såfremt bestyrelsen fastslår, at en under KBU hørende klub eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere eller dommere har a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser b) undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold c) udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd eller i øvrigt bragt fodboldspillet i vanry – kan der træffes følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende : 1) tildele misbilligelser og advarsler 2) idømme bøder og erstatninger samt inddrage fortjeneste af kampe 3) fradømme retten til at spille på hjemmebane i 1-flere kampe 4) fradømme og tilkende point samt ansætte målscore i turneringskampe 5) disciplinær nedrykning af hold 6) udelukke fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed 7) udelukke fra KBU 8) frakende æresbevisninger og hæderstegn tildelt af KBU. Der kan appelleres i overensstemmelse med de af FLU/DBU og DIF til enhver tid fastsatte regler og bestyrelsens beslutning om udelukkelse kan til enhver tid kræves forelagt det følgende repræsentantskabsmøde til afgørelse.
§ 25 nu Voldgift : Uændret
§ 26 nu KBUs opløsning : Nu beslutter sidste repræsentantskabsmøde, hvorledes der skal forholdes med KBUs ejendele og midler efter at al gæld er betalt.

Lovene 1996

Ændringer i forhold til 1995

Sondringen mellem Divisionsklub og Serieklub (§ 6 i 1995) er nu fjernet – og alle § rykkes dermed et nummer op.

§ 13 Bestyrelsen : Nu vælges i lige år formand+3 bestyrelsesmedlemmer – i ulige år næstformand+kasserer+2 bestyrelsesmedlemmer – alle for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
§ 20 Kontingent : Nu ens 1.000 kr. per klub og forfalder 15. februar.
§ 21 Valg af revisorer : Nu vælges – ikke længere gruppeopdelt – 2 kritiske revisorer for 1 år ad gangen. (Fra 1997 må de ikke være fyldt 70 år)

Lovene 2014

Ændringer i forhold til 1996

§ 1 Navn : Unionens navn er "DBU København" - binavn er Københavns Boldspil-Union. (KBU). 
§ 2
 Formål : Indholdet reelt det samme, ordlyden lidt mere moderne : a) Udskrive, arrangere, administrere og udvikle turneringer og stævner. b) Stille uddannelses- og udviklingstilbud til rådighed for klubber, spillere, ledere, trænere og dommere. c) Stille information til rådighed, og skabe dialog med medlemmer og samarbejdspartnere. d) Varetage medlemmernes interesse over for offentlige myndigheder og institutioner. e) Erfaringsudveksle med DBU og dens medlemmer. f) Søge indflydelse i forhold til andre idrætsorganisationer.
§ 3 Medlemmer : Som medlem af DBU København kan optages klubber beliggende i København, Frederiksberg, Gentofte, Tårnby samt Dragør kommune. Kravet om at have mindst 1 fodboldbane er udgået. De klubber, der 21. januar 2008 var medlem af DBU København kan fortsat bevare deres medlemskab, uanset foranstående. 
§ 4 Betingelse for optagelse samt udmeldelse : Medlemskab afgøres af DBU Københavns bestyrelse. Ansøgning om indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love/vedtægter samt øvrige oplysninger efter bestyrelsens indstilling. DBU København forbeholder sig ret til at afvise ansøgere. Nye foreninger skal indbetale depositum fastsat af DBU Københavns bestyrelse. Beløbet tilbagebetales efter deltagelse i 3 turneringsår.  
§ 5  Medlemsklubbers love og pligter : uændret.
§ 6 Repræsentation på Repræsentantskabsmøde : uændret
§ 7 Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde : uændret
§ 8 Dirigent : uændret
§ 9 Repræsentantskabsmødet : uændret
§ 10 Forslag til behandling : uændret
§ 11 Stemmetal ved Repræsentantskabsmødet : Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme, hvert medlem af repræsentantskabet 1 stemme. Såfremt et medlem ved seneste medlemsregistrering hos DIF har oplyst mindst 100 aktive klubmedlemmer i alderen 0 til 18 år, har dette medlem yderligere 1 stemme. Såfremt et medlem ved seneste medlemsregistrering hos DIF har oplyst mindst 450 aktive klubmedlemmer i alt, har dette medlem yderligere 1 stemme – afløser de tidligere udløsninger ved deltagelse med et minimumsantal hold.
§ 12
Stemmeret og taleret ved Repræsentantskabsmødet : uændret.
§ 13 Bestyrelsen: DBU Københavns bestyrelse består af mindst 6 og højest 9 medlemmer, der vælges således: 1) I lige år vælges formand+2 bestyrelsesmedlemmer 2) I ulige år vælges næstformand+2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år kan – efter indstilling fra bestyrelsen – herudover vælges yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer, idet det samlede antal max. må andrage 9 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Alle valg sker ved almindelig stemmeflerhed.
§ 14 Regler for Bestyrelsens supplering : uændret
§ 15 Valgbarhed : uændret
§ 16 Bestyrelsens opgaver : uændret
§ 17 Bestyrelsesmøder : uændret.
§ 18 Kontor og protokolføring : Bestyrelsen kan meddele prokura til kontorets leder.
§ 19 Regnskab : uændret
§ 20 Kontingent : Det årlige kontingent til DBU København indstilles af bestyrelsen til godkendelse af repræsentantskabet. Beløbet forfalder i februar.
§ 21 Valg af revisorer : uændret.
§ 22 Spilleregler : Reelt uændret – men præciseret til : Som spilleregler for fodbold under DBU København gælder de af The International Football Association Board til en­hver tid vedtagne love for fodbold med tilhørende internationale afgørelser i det omfang disse er be­kendtgjort af DBU/FLU, med de ændringer og tilføjel­ser der måtte være fastsat af bestyrelsen tidligere placeret som § 2.
§ 23 Eksklusion eller udelukkelse af spiller, leder eller klub, Spiller i kontingentrestance eller udelukket af sin klub af anden årsag og Meddelelse om medlemmer, der er ekskluderet af deres klub : uændret
§ 24 Voldgift : Uændret
§ 25 KBUs opløsning : uændret.

2015 lovene

Ændring i forhold til 2014

§ 10 Forslag : Den tidligere regel om at 2/3 af mindst halvdelen af de stemmeberettigede skal stemme for, når der er tale om lovændringer m.v. ændres til, at nu skal 3/4 stemme for, men til gengæld kræves kun 25 % (1/4) af det totale stemmetal at være til stede. Og er der ikke mindst 25 % til stede, men 3/4 for et forslag, så skal der afholdes et nyt repræsentantskabsmøde inden for 1 måned, og her kræves stadig 3/4 for, men blot af de tilstedeværende stemmer.

2017 lovene

Ændring i forhold til 2014

§ 19 Regnskab : Regnskabsåret ændres til at følge kalenderåret. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første