I 2015 forpligtede DBU’s lokalunioner sig til at udarbejde en ny politisk og administrativ struktur. Det var startskuddet på den reformproces, som skal til afstemning på det kommende repræsentantskabsmøde den 1. februar 2021.

De københavnske klubber har løbende haft mulighed for at deltage i åbne dialogmøder, og breddefodboldens fremtidige organisering har også været til debat i DBU Københavns formandsklub af flere omgange. De mange input har været afgørende i forhandlingerne om en fusionsaftale med tydelige københavnske aftryk, vurderer Linda Sørensen fra DBU Københavns bestyrelse.     

 - Vi var fra begyndelsen optaget af, hvordan vi kunne inddrage klubberne i processen. Det har vi forsøgt, og selvom det har været en vanskelig øvelse med bump på vejen, så er det lykkes at sætte et københavnsk aftryk på det endelige forslag. Det skylder vi klubberne en stor tak for, siger Linda Sørensen.

Hun hæfter sig blandt andet ved en mindretalsbeskyttelse med 2/3 flertal i en evt. kommende Øst-bestyrelse samt én ekstra stemme til klubber over 450 medlemmer. En ordning som er i stil med den nuværende model i DBU København, hvor de klubber med flest medlemmer også har flest stemmer til repræsentantskabsmødet. Derudover får DBU Bredde Øst som minimum ét ekstra årsmøde, hvor alle klubber kan stemme og øve indflydelse på vigtige satsninger.

Den tidligere formand i BK Vestia, Søren Vesterbæk, har deltaget i de afsluttende forhandlinger sammen med repræsentanter fra DBU Københavns bestyrelse. Han har oplevet, hvordan dialogen har skabt større forståelse for de forskellige udfordringer og selve fusionstanken, som er vanskelig, fordi lokalunionerne skal slippe selvstændigheden.

 - Lokalunionerne øst for Storebælt har meget forskellige virkeligheder og udfordringer, hvilket helt naturligt vil være en udfordring for et fremtidigt samarbejde – uanset om det bliver et nej eller ja til reformforslaget, siger Søren Vesterbæk.   

Involvering i arbejdsgrupper

Tilbage i 2018 nedsatte DBU Københavns bestyrelse den første lokale arbejdsgruppe med involvering af fire klubformænd, som var valgt af DBU Københavns formandsklub til at komme med input til en ny organisering af fodbolden i Østdanmark.

Forhandlingsforløbet i 2019 var langstrakt og bød på mange interne drøftelser om organiseringen af DBU Bredde. Sideløbende blev de juridiske formalier for en fusionsaftale undersøgt. I 2020 blev reformarbejdet ramt af COVID-19 nedlukningen, som for alvor tog fart i efteråret 2020. Det skete blandt andet på baggrund af en opfordring fra DBU Københavns bestyrelse, som søgte klubfolk til reformarbejdsgrupperne.

Den invitation greb Søren Vesterbæk, som har forsøgt at tale de københavnske klubbers sag. 

 - Breddereformen har været 5 år undervejs, og på en række områder er den reelt allerede gennemført. Vest for Storebælt er der skabt en stor fælles lokalunion. For at opnå ballance er det nærliggende at styrke samarbejdet på tværs af de nuværende unionsgrænser i Øst.

 - Repræsentantskabet må vurderer om den fremlagte reform er den rette plan for samarbejdet, eller om der skal laves en anden. Jeg lagde forbehold og usikkerhed omkring reformforløbet til side, og deltog i forhandlingerne for at undersøge, hvad det samarbejde kan bygges på. Uanset om det bliver et ja eller nej til reformen, så bliver forskelle i interesser og kulturer en udfordring vi må forholde os til, siger Søren Vesterbæk.

I DBU Københavns bestyrelse står man samlet bag reformforslaget, der nu skal stå sin prøve i alle fire lokalunioner til februar.

Praktisk information

Hvis din klub endnu ikke er tilmeldt DBU Københavns repræsentantskabsmøde kan du klikke her for tilmelding.    

Du kan finde alt materialet om reformforslaget her.

Alle klubformænd har desuden modtaget en direkte invitation til online dialogmøder den 7. og 12. december 2021 på Microsoft Teams. 

Nedenfor er en tidslinje med de vigtigste nedslag i processen.

Tidslinje

2015: Foreningen af Lokalunioner (FLU) indgik i 2015 en ny bredde aftale med DBU for perioden 1/11 2015 - 1/11 2021. Et centralt element i aftalen var igangsættelse af et reformarbejde med henblik på modernisering af såvel den politiske, den faglige som den administrative organisering af dansk breddefodbold.

2017: Åbent dialogmøde i DBU København om en fremtidig organisering af breddefodbolden i Østdanmark. 

2018: DBU Københavns repræsentantskab vælger Christian Kofoed som ny formand for at lede unionen i forhandlingerne om en ny organisering af fodbolden i Østdanmark.

2018: Principerklæring om reform af DBU Bredde vedtages på DBU Københavns repræsentantskabsmøde.

2018: DBU Københavns bestyrelse nedsætter en lokal arbejdsgruppe med klub-repræsentanter fra BK Vestia, Nørrebro United og KB.

2019: Åbent dialogmøde i DBU København om en fremtidig organisering af breddefodbolden i Danmark. 

2019: Principerklæring 2.0 om reform af DBU Bredde vedtages på DBU Københavns repræsentantskabsmøde.

2019: DBU Bredde tages i brug som hovednavn og erstatter Foreningen af lokalunioner (FLU)

2020: Jesper Gradert vælges som ny formand, som en konsekvens af at Christian Kofoed får plads i DBU’s nye bestyrelse, og dermed frasiger sig formandskabet for at undgå dobbeltmandater.

2020: Afsluttende forhandlinger med deltagelse af klub-repræsentanter i arbejdsgrupperne.

2021: Reformforslaget skal til afstemning i alle fire lokalunioner i Østdanmark. De københavnske klubber stemmer om forslaget den 1. februar 2021.