DBU Københavns bestyrelse har i forbindelse med den igangværende reformproces i dansk fodbold meldt ud, at man ønsker at undgå, at den samme person tager beslutninger på flere organisatoriske niveauer. En holdning, som også blev meldt ud af DBU Københavns formand Christian Kofoed på sidste års repræsentantskabsmøde. Siden er Christian Kofoed blevet valgt til DBU’s nye syvmandsbestyrelse og det betyder, at han stopper som DBU Københavns formand ved førstkommende repræsentantskabsmøde.

– Som jeg sagde fra talerstolen på repræsentantskabsmødet i februar 2019, ville mit valg til DBU’s bestyrelse også betyde, at jeg ikke længere skal sidde både som formand for DBU København, medlem af bestyrelsen i DBU Bredde og som medlem af DBU’s bestyrelse, forklarer Christian Kofoed.

Ny formand skal vælges på ordinært repræsentantskabsmøde

Christian Kofoed blev valgt som formand i 2018. Dengang var det med udsigten til at være med til at udvikle og introducere en ny organisering af dansk breddefodbold og et langt tættere samarbejde om breddefodbolden øst for Storebælt.

Forslaget til en ny organisering af dansk breddefodbold skal til afstemning blandt de københavnske klubber ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. april 2020, hvor dette bliver eneste punkt på dagsordenen. Som led i bestyrelsens overvejelser i efteråret 2019 har fordele og ulemper ved at skifte formand i en tid med manglende afklaring af breddefodboldens fremtidige organisation været drøftet. Her har bestyrelsen prioriteret, at valg af ny formand skulle ske ved det ordinære repræsentantskabsmøde uanset at den fremtidige organisation endnu ikke er afklaret.

Fortsætter gerne i bestyrelsen

Det er samtidigt blevet afklaret, at ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at modtage valg som formand ligesom Henrik Ravnild har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen et år før tid ved repræsentantskabsmødet i februar.

– Jeg vil gerne stille mig til rådighed som bestyrelsesmedlem, dels for at følge opgaven med udvikling af breddefodboldens organisation til dørs, dels for at sikre den bedst mulige overdragelse til en ny formand uden baggrund i den nuværende bestyrelse og desuden bruge min erfaring og netværk bedst muligt til gavn for fodbolden i København, forklarer Christian Kofoed.

Kandidater til formandsposten

Dermed er der nu åbnet op for kandidater til formandsposten i DBU København som vil stå i spidsen for unionen frem mod det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i april og de kommende to år afhængig af om en ny organisering af breddefodbolden i Østdanmark gennemføres eller ej – fra og med den 1. januar 2021.

DBU Københavns bestyrelse har med henblik på det forestående formandsvalg udpeget nogle kompetencer for den ideelle kandidat, som skal støtte unionen i bestræbelserne på at udvikle fodbolden i DBU Københavns område.

  • Generel ledelses- og bestyrelseserfaring
  • Indgående kendskab til strategiarbejde og udvikling i en frivillig organisation
  • Gerne Indsigt og erfaring fra det politiske arbejde på kommunalt niveau
  • Erfaring med at navigere imellem forskellige interne og eksterne interesser og perspektiver
  • Forståelse for muligheder, begrænsninger og udfordringer for den videre udvikling af breddefodbolden i København og omegn.

Kandidater skal være medlemmer af en af DBU Københavns medlemsklubber.

Om DBU Københavns bestyrelse

DBU Københavns bestyrelse er den øverst ansvarlige for DBU Københavns aktiviteter. Bestyrelsen vedtager DBU Københavns strategi og budget, og har en vigtig rolle i forhold til interessevaretagelse og samarbejde med kommunale aktører i DBU Københavns område. Derudover har bestyrelsen en række forpligtigelser og et tæt samarbejde omkring udviklingen af dansk breddefodbold med DBU, DBU Bredde og de andre lokalunioner.  

Har du spørgsmål til ovenstående bedes du kontakte enten DBU Københavns formand Christian Kofoed - chof@dbu.dk - eller administrationschef, Jan Kristensen - jank@dbukoebenhavn.dk