DBU Københavns Turneringsreglement

I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator

§1 Gyldighed
§2 Dispensationer fra regler
§3 Rækker administreret af andre end DBU København

II. Turneringsår

§4 Turneringsår og turneringsdele

III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer

§5 Turneringsdeltagelse
§6 Turneringsformer
§7 Aldersklasser
§8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§9 Eftertilmelding af hold
§10 Afmelding og tvangsudtrækning af hold
§11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder

VI. Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæne

§12 Moderklub
§13 Deltagelse for andre klubber
§14 Deltagelse i repræsentative kampe
§15 DBUs amatørbestemmelser
§16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber
§17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere
§18 Rangering af en klubs hold
§19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
§21 Kommentarer til udvisning/bortvisning

VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

§22 Planlægning af kampprogram
§23 Brug af kunstgræsbaner
§24 Fratagelse af hjemmebane
§25 Flytning af kampe
§26 Arrangement af kampe
§27 Dommere
§28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe.
§29 Aflysning af kampe
§30 Afbud til kamp
§31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp
§32 Banen
§33 Kampens start og spillemæssige afvikling
§34 Spilletid og forlænget spilletid
§35 Antal spillere
§36 Særlige spilleregler for 8M, 7M, 5M og 3M
§37 Boldstørrelse
§38 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.

VIII. Kampens indberetning

§39 Holdkort
§40 Resultatindberetning
§41 Advarsler og udvisninger

IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

§42 Gebyr ved protester og anker
§43 Kampes økonomi.

X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

§44 Overtrædelser
§45 Sanktioner
§46 Protester og anker

I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator

§ 1. Gyldighed

§ 1.1
Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs som udskrives af DBU København.

§ 1.2
Fællesrækkerne U19 Drenge Øst 1 og 2, U17 Drenge Øst 1 og 2, U16 Drenge Reserveliga Øst og Øst 1, M+32 Øst og M+40 Øst samt U19, U17 og U16 Drenge Ungdomspokalturnering administreres af DBU København. Her gælder Turneringsreglementet for DBU København med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for disse rækker. 

§ 1.3

DBU København eller lokalunionerne i fællesskab kan vedtage særskilte reglementer for spil på andet underlag. Forefindes der ikke sådanne reglementer gælder ”Fælles Turneringsregler” med de af hensyn til spillet nødvendige ændringer og tilføjelser til afsnittene "III Turneringsordning", "VI Spilleberettigelse" og "VII Kampens afvikling" også for turneringer, stævner og enkeltkampe på andet underlag end græs/kunstgræs som udskrives, gennemføres og administreres af en af DBUs Lokalunioner eller flere af disse i fællesskab.

§ 1.4
Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU København.

§ 1.5
For DBU København Futsal gælder dette reglement med de i spillereglerne for Futsal angivne præciseringer og afvigelser.

§ 1.6
For DBU København Beach Fodbold gælder dette reglement med de i spillereglerne for Beach Fodbold angivne præciseringer og afvigelser.

§ 1.7
For DBU København Street Soccer gælder dette reglement med de i spillereglerne for Street Soccer angivne præciseringer og afvigelser.

§ 2 Dispensationer fra regler

§ 2.1
DBU København afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

§ 3 Rækker administreret af andre end DBU København

§ 3.1
For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

§ 3.2
Fællesrækkerne for Kvinder Serie Øst, U15 Drenge Liga 1 og 2, U14 Drenge Liga 1 og 2, U13 Drenge (8/11M) Liga 1, 2 og 3, U18 Piger Øst, U16 Piger Øst 1 og 2, U14 Piger Liga 1 og 2 og U13 Piger (8M) Liga samt Ungdomspokalen for alle disse ungdomsrækker administreres af DBU Sjælland. Her gælder Turneringsreglementet for DBU Sjælland med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for disse rækker.

II. Turneringsår

§ 4 Turneringsår og turneringsdele

§ 4.1
Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende år – opdelt i to turneringshalvår (efterår og forår). Dog starter turneringsåret for Ældre 11M 1. januar og slutter 31. december samme år.

§ 4.2
En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer

§ 5 Turneringsdeltagelse

§ 5.1
En DBU København-klub kan ansøge om deltagelse i en turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU København, der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

§ 6 Turneringsformer

§ 6.1
Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel.

§ 6.2
Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

§ 6.3
Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker – er intet angivet er holdstørrelsen 11M.

§ 7 Aldersklasser

§ 7.1
Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

§ 7.2
Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

§ 7.3
Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

§ 7.4
I Ældre gælder følgende aldersgrænser:

M+32 (Old Boys) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 32 år.

K+29 (Old Girls) er for Kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.

M+40 (Veteran) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 40 år.

M+45 (Superveteran) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 45 år.

M+50 (Masters) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 50 år.

M+55 (Supermasters) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 55 år.

M+60 (Grand Old Masters) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 60 år.

M+65 (Super Grand Old Masters) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 65 år.

M+70 (Grand Veteran Masters) er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 70 år.

M+75 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 75 år.

§ 8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

§ 8.1
I rækker for Ældre må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver - i M+70 dog kun 1 spiller. 

§ 8.2
I rækker for Børn og Ungdom kan – uden at der skal ansøges herom og uden at der skal afkrydses som dispensationsspillere på det elektroniske holdkort og uden konsekvenser for sportslige resultater - benyttes et antal spillere født i årgangen før således:

I ordinære ungdomskampe: to spillere født i sidste halvår årgangen før.

I den fælles ungdomspokalturnering: to spillere født i sidste halvår årgangen før.

I børne 8M og 5M kampe: to spillere født i årgangen før.

I børne 3M kampe: én spiller født i årgangen før.

§ 8.3
I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.4
I rækker for Ungdom kan benyttes flere end de i § 8.2 angivne spillere født i årgangen før således:

11M-kampe undtaget Fællesrækker for Ungdom og undtaget Ungdomspokalturnering: Op til 2 spillere mere født i årgangen før – til samlet 4 i samme kamp.

8M og 7M-kampe : Op til 2 spillere mere født i årgangen før, dog således at det samlede antal spillere født i årgangen før aldrig må overstige 3 i samme kamp.

Spillerne skal være afkrydset på holdkortet i rubrikken ”dispensationsspillere” og holdet kan ikke blive rækkevinder eller kvalificere sig til oprykning

§ 8.5
Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning til turnering@dbukoebenhavn.dk. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår.

§ 9 Eftertilmelding af hold

§ 9.1
Fristen for at eftertilmelde hold og få disse optaget er inden turneringsdelens 4. runde påbegyndes. Er ikke gældende for rækker, hvor der ikke føres stillinger.

§ 10 Afmelding og tvangsudtrækning

§ 10.1
Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.

§ 10.2
Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

Hvis en klub i Herresenior eller Kvindesenior får dispensation af DBU København til at trække et højere rangerende hold, kan klubbens lavere rangerende hold i samme turneringsår ikke opnå oprykning samt kvalificere sig til slutspilskampe.

§ 10.3
Et hold, der melder afbud, udebliver og/eller udvandrer to gange i samme turneringshalvår, tvangsudtrækkes af Lokalunionen, hvis/når holdet melder afbud/udebliver/udvandrer for 3. gang i samme turneringshalvår.

Bemærk at der gælder særlige regler for fællesrækkerne.

§ 10.4
Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

§ 10.5
Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

§ 11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder

§ 11.1
Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

§ 11.2
Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

§ 11.3
For udeblivelser i Herre KS, Serie 1 og Serie 2 afgør DBU København om en klubs lavere rangerede hold i same aldersgruppe skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag.

§ 11.4
DBU København afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt, herunder kampe, hvor et eller begge hold ikke har udfyldt elektronisk holdkort før kampens begyndelse.

§ 11.5
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

§ 11.6
I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen:

1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.

§ 11.7
I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen:

1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

§ 11.8
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9
Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU København – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

§ 11.10
Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten med mindre DBU København fastsætter andet.

§ 11.11
Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3 med mindre DBU København fastsætter andet.

§ 11.12
Hold, der udebliver fra en kamp, kan ikke blive puljevinder og/eller kan ikke kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp.

§ 11.13

DBU København har fastsat op- og nedrykningsscenarier for turneringsrækkerne for Senior, Kvinder og fællesrækker for Ældre. DBU København kan på eget initiativ beslutte at afvige fra det angivne.

For Herre Senior og Kvinde Senior 11M gælder:
a. Ingen af en klub/holdfællesskabs 2. hold kan deltage i en højere Serie end samme klub/
    holdfællesskabs 1. hold
b. I Københavnsserien, Serie 1 og Serie 2 samt i KvindeKøbenhavnsserien kan en klub/  
    holdfællesskab kun deltage med ét hold i hver pulje.
c. I laveste Serie er der ingen øvre grænse for, hvor mange hold en klub/holdfællesskab kan
   deltage med i hver pulje.
d. I øvrige Serier kan en klub/holdfællesskab deltage med op til to hold i hver pulje.
e. Alle hold er oprykningsberettigede – også selvom der i samme pulje eller samme Serie
   deltager hold med et lavere holdnummer og dermed er højere rangeret.
   Dog skal ”a” altid overholdes.
f. For Københavnsserien, Serie 1 og Serie 2 samt for KvindeKøbenhavnsserien og Kvinde
    Serie 1 gælder, at har en klub/holdfællesskab her hold, der udgår eller placerer sig til
    nedrykning, kan ingen hold fra klubben/holdfællesskabet rykke op i denne Serie.
g. DBU København vil skride til tvangsnedrykning af hold for at efterleve ”b” og ”d”.
   I givet fald træder tvangsnedrykkede hold i stedet for det/de i slutstillingen højest placerede
   hold, der skulle rykke ned fra pågældende pulje, hvorved nedrykningen af dette hold  
   suspenderes.

For Herre og Kvinder 7M gælder alene:
a. I Mesterrækken kan en klub/holdfællesskab kun deltage med ét hold. I tilfælde af, at en klub/  
    holdfællesskabs hold i Mesterrækken placerer sig på nedrykningsplads kan dette hold godt
    erstattes af et hold fra samme klub/holdfællesskab, der placerer sig på oprykningsplads i
    Række 1.

For M+32 Øst og M+40 Øst gælder:
a. En klub/holdfællesskab kan kun deltage med ét hold. I tilfælde af, at klubben/holdfællesskabets hold placerer sig på nedrykningsplads, kan et andet hold fra samme klub/holdfællesskab ikke
rykke op og erstatte dette hold

§ 11.14
DBU København og DBU Bornholm har indgået aftale om, at DBU Bornholm deltage med max. 2 herrehold i rækkerne fra Københavnsserien og opefter. Denne aftale betyder følgende for nedrykningen fra Københavnsserien for herrer:

a) DBU Københavns turneringsreglement samt de af DBU København fastsatte op- og nedrykningsregler for Københavnsserien gælder alle hold incl. deltagende DBU Bornholm hold, herunder at en klub kun kan deltage med ét hold og at dette også er gældende for klubber der indgår i fusions-, overbygnings- eller samarbejdesaftaler.

b) I tilfælde af, at ingen DBU Bornholm-hold placerer sig til nedrykning fra Københavnsserien, er der i DBU Bornholms turneringsreglement fastsat regler for om og hvornår det lavest placerede DBU Bornholm-hold i Københavnsserien skal spille kvalifikationskampe mod vinderen af DBU Bornholms bedste herrerække om retten til at deltage i Københavnsserien i den efterfølgende turnering. Denne(disse) kvalifikationskampe har ingen betydning for den samlede nedrykning fra Københavnsserien.

c) Er kun ét DBU Bornholm-hold placeret til nedrykning fra Københavnserien, rykker holdet ned i DBU Bornholms bedste herrerække og erstattes af vinderen af denne, men kun såfremt denne vinder er placeret som nr. 1 i DBU Bornholms bedste herrerække efter turneringens afslutning. Sker denne erstatning forøges den samlede nedrykning fra Københavnsserien med ét hold.

d) Hvis to DBU Bornholm-hold placerer sig til nedrykning fra Københavnsserien, rykker begge hold ned i DBU Bornholms bedste herrerække og kun vinderen af denne rykker op i Københavnsserien, og kun såfremt denne vinder også er placeret som nr. 1 i DBU Bornholms bedste herrerække efter turneringens afslutning. Sker denne erstatning forøges den samlede nedrykning fra Københavnsserien med ét hold.

e) I tilfælde af, at en DBU Bornholm-nedrykker fra Københavnsserien og vinder af DBU Bornholms bedste herrerække er fra samme klub ( incl. omfattet af et fælleshold), erstattes nedrykkeren ikke af et andet DBU Bornholm-hold, og den samlede nedrykning fra Københavnsserien forøges ikke med ét hold.

f) Hvis ”C” og ”D” har ført til, at DBU Bornholm i en sæson er repræsenteret med ingen eller kun ét hold i Københavnsserien og derover, vil vinderen af DBU Bornholms bedste herrerække rykke op i Københavnsserien efter den sæson, hvilket vil forøge nedrykningen fra Københavnsserien med et hold.

VI. Spilleberettigelse, og/nedrykning mellem hold samt karantæne

§ 12 Moderklub

§ 12.1
En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat.

§ 12.2
En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs - og spilleren skal være medlem af denne moderklub og optaget i dennes spillerregistrering og godkendt af lokalunionen. Et klubskifte til ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

§ 12.3
Fristen for klubskifte gælder ikke for deltagelse i DBU København Futsal, DBU København Beach Fodbold og DBU København Street Soccer. Spillereglerne for disse angiver de præcise vilkår for at fravige reglerne om spilletilladelse.

§ 13 Deltagelse

§ 13.1
Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

§ 13.2
I turneringer for Ældre er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber og optaget i begge klubbers spillerregistrering og godkendt af lokalunionen her - samt, at spillerens moderklub giver sin accept samt at denne accept foreligger inden holdets første kamp i turneringen. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Ældre.

§ 13.3
En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende turneringsår.

§ 13.4
En klub kan opnå supplerende spillertilladelse til at benytte en herreseniorspiller/kvindeseniorspiller fra en anden klub i en specifik 7M-række, idet spilleren dog kun kan deltage for én klub i herre/kvinde 7M i samme turneringshalvår. Tilladelsen opnås ved at spilleren ansøger sin moderklub om et supplerende spillercertifikat til at spille 7M for en navngiven anden klub og et navngivent specifikt 7M-hold hos denne.

§ 14 Deltagelse i repræsentative kampe

§ 14.1
Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe (gælder alle landshold inkl. Futsal) og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

§ 15 DBUs amatørbestemmelser

§ 15.1
Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBUs amatørbestemmelser.

§ 15.2
For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Herre-DM, må der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Drenge for spillerens alder deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU. Deltager klubben med et hold i DBUs Reserveholdsturnering, kan kontraktspillere kun deltage på 2. senior i Herre Københavnsserien og kun, hvis spilleren på spilledagen ikke er fyldt 21 år. Der gælder særlige regler for overbygningshold se DBU's cirkulære for fusioner og overbygninger.

§ 15.3
For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Kvinde-DM gælder, at der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Piger for spillerens alder må deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU.

§ 15.4
Det er tilladt trænere og ledere, der ikke opfylder DBUs amatørbestemmelser, at deltage – dog ikke på et 1. senior i den klub, der betaler deres løn.

§ 16 Spilletilladelse incl. ved klubskifte mellem DBU- klubber

§ 16.1
En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsturneringer.

§ 16.2
Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Københavns turneringer.

§ 16.3
En spiller skal have aktiveret sit fodboldpas for at være spilleberettiget i kampe omfattet af dette reglement.

§ 16.4
En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under lokalunionerne. Klubben har pligt til ved indmeldelsen af spilleren at indhente oplysning fra denne om spilleren tidligere har spillet for/været registreret i en anden DBU-klub og spilleren har pligt til at oplyse hvilken.

§ 16.5
Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en DBU København-klub, som sin nye moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk spillercertifikat. Det sker via den afgivende moderklub og først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub under forudsætning af, at pågældende er registreret af lokalunionen.

§ 16.6
Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub – idet et certifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

§ 16.7
Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.6 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

§ 17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere

§ 17.1
En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 17.2
Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU København-klub, skal denne kontakte DBU København, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

§ 17.3
Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

§ 17.4
Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er fyldt 10 år, er undtaget og må spille med det samme, så snart de er optaget i og godkendt af Lokalunionen i klubbens spillerregistrering.

§ 17.5
DBU København har indgået aftale med DAI København, hvorefter en spiller i samme turneringsår kun kan være spilleberettiget for én klub under én af unionerne. En DBU København-klub kan ansøge DBU København om dispensation til at benytte en spiller fra en DAI København-klub på et specifikt hold – imødekommelse forudsætter,

1) at spilleren er medlem af DBU København-klubben, optaget i klubbens spillerregistrering og godkendt af DBU København;

2) DAI København-klubben ikke deltager hos DAI i samme aldersgruppe og holdstørrelse;

3) DAI København giver sin skriftlige accept.

Tilsvarende kræver det DBU Københavns skriftlige accept, hvis en spiller fra en DBU København-klub skal kunne benyttes på dispensation på et specifikt hold i DAI Københavns turnering. Alle dispensationer er kun gældende for samme halvår.

§ 18 Rangering af en klubs hold

§ 18.1
Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

§ 18.2
For Herre og Drenge Ungdom gælder følgende rangering:

Superligaen – 1. division – 2. division – Danmarksserien – Københavnsserien – Serie 1 – Serie 2 – Serie 3 – Serie 4 – Serie 5 -> U19 Drenge -> U17 Drenge -> U16 Drenge -> U15 Drenge -> U14 Drenge -> U13 Drenge (11M/8M)

Indenfor samme U-aldersklasse gælder følgende rangering ”DBU Liga – DBU Division – Øst Liga 1 – Øst Liga 2 – Mesterrække – Række 1 - Række 2 – osv.”

Rækker for U16 Drenge Reservehold Øst samt børn indgår ikke i rangeringen.

7v7 senior rangerer kun inden for egen aldersgruppe og således: 7v7 Mester - Række 1 – Række 2 – osv.

§ 18.3
For Kvinde og Piger Ungdom gælder følgende rangering:

Kvinder Elitedivisionen – Kvinder 1. division – Kvinder Serie Øst – Kvinder Københavnsserien – Kvinder Serie 1 – Kvinder Serie 2 -> U18 piger –> U16 piger –> U14 piger –> U13 piger 

Inden for hver U-aldersklasse gælder følgende rangering: DBU Piger DM – Øst Liga 1 – Øst Liga 2 – Mester – Række 1 – Række 2 – osv

Rækker for Børn indgår ikke i rangeringen.

7v7 senior rangerer kun inden for egen aldersgruppe og således: 7v7 Mester – Række 1 – række 2 - osv

§ 18.4
Ældre indgår kun i en rangering inden for egen aldersgruppe: Øst - Mester - Række 1 - Række 2 for 11v11

Ældre 7v7 og 5v5 rangerer adskilt for Ældre 11v11 og kun i en rangering inden for egen aldersgruppe således: 7v7 Mester - Række 1 – Række 2 – osv

§ 18.5
Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold.

§ 18.6
For piger, der deltager på både pige- og drengehold, er rangering i prioriteret rækkefølge 1) aldersklasse 2) Drenge for samme aldersgruppe rangeres højere end Piger uanset rækkebetegnelser og holdstørrelser.

§ 19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

§ 19.1
En spiller må kun deltage i én tællende turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

§ 19.2
Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold. For DBU København gælder endvidere, at 11v11 og 7v7 for både kvinde- og herresenior samt for Ældre er adskilt, så den enkelte spiller skal efterleve § 19.1 inden for 11v11 henholdsvis 7v7, men tillades at deltage i hver af de to holdstørrelser samme spilledag.

§ 19.3
Ungdomsspillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på et hold i en ældre årgang inklusiv på et seniorhold - her forudsat, at aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillerne mellem hold ("spilles fri") samt om ikke at måtte deltage i mere end én kamp per spilledag ikke er gældende. 

For nedrykning af spillere i de sidste to kampe se § 19.11. 

§ 19.4
En klub, der stiller flere hold i en Ungdoms-aldersgruppe, tillades på det lavest rangerede hold at benytte op til 2 spillere, der samme spilledag lovligt deltager på et højere rangeret ungdomshold i samme aldersgruppe – dog ikke Øst/Liga-rækker eller endnu højere rangeret. 

Det tillades for  Drenge U13, Drenge U14 og Drenge U15 på et lavere rangerede hold at benytte op til 2 spillere, der samme spilledag lovligt deltager på et højere rangeret ungdomshold i samme aldersgruppe – dog ikke Øst/Liga-rækker eller endnu højere rangeret. 

§ 19.5
Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.9 til at spille på dette lavere rangeret. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.

§ 19.6
Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre 11v11 og i samme aldersklasse for Ældre 7v7.

§ 19.7
Ungdomsspillere kan frit benyttes i ungdomspokalkampe – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen. Ved frit forstås her, at alle, der opfylder aldersbetingelserne kan deltage, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) ikke er gældende og at spillere må deltage i flere pokalkampe samme spilledag. Ikke-deltagelse i en ungdomspokalkamp kan derved ikke løse en spiller.

§ 19.8
For spillere under 21 år samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM, Herre-Danmarksserien, henholdsvis Kvinde-DM, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker.

§ 19.9
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

§ 19.10
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

§ 19.11
Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes. Spillere anses ikke for rykket ned på et lavere rangerende hold, såfremt den pågældende spiller var spilleberettiget på dette lavere rangerende hold i holdets 3. sidste kamp, uagtet han/hun ikke deltog i denne kamp:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp.

Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe.

Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe.

Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe.

Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe.

Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe.

Holdene i laveste Herre 11M/Kvinde 11M betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

§ 19.12
Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU København gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

§ 20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne

§ 20.1
I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU København en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

§ 20.2
Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

§ 20.3
Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

§ 20.4
Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser.

§ 20.5
Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.

§ 20.6
Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære turnering gælder alle kampe i den ordinære turnering og afsones alene i den ordinære turnering.

§ 20.7
Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en pokalkamp eller DBUs U21 turnering afsones alene i samme turnering. DBU Københavns ungdomspokalturneringer betragtes som en helhed, således at karantænen gælder samtlige pokalkampe i perioden – men afsones alene på det hold, hvor udvisningen/bortvisningen fandt sted.

§ 20.8
Ikke afviklede karantænedage i pokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære turnering, herunder til DBUs ungdomsrækker.

§ 20.9
Ikke afviklede karantænedage i DBUs U21-turnering overføres for spillere til klubbens bedste hold for den pågældende spillers årgang og for ledere/trænere til 1. senior.

§ 20.10
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

§ 20.11
Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra turneringen, afgør DBU København på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

§ 20.12
Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.

§ 20.13
For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

§ 20.14
En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede karantænedage, afsoner de resterende karantænedag(e) på det nærmest højere rangerede hold, subsidiært aldersklassens 1. hold.

§ 20.15
For spillere, der har opnået tilladelse til at deltage for anden klub udover sin moderklub, gælder at karantæneperioden har virkning i begge klubber. De involverede klubber har gensidig orienteringspligt over for hinanden om forholdet.

§ 20.16
Efter aftale mellem DBU København og DAI København overføres karantænedomme mellem de to parter.

§ 21 Kommentarer til udvisning/bortvisning

§ 21.1
Klubbens skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU København i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

§ 22 Planlægning af kampprogram

§ 22.1
Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

§ 22.2
Der skal minimum være afsat 15 minutter fra forrige kamps afslutning (beregnet efter fuld spilletid og 5 minutters halvlegspause) til næste kamps start på samme bane. For pokalkampe skal afsættes minimum 30 minutter (beregnet efter fuld ordinær spilletid) - dog 60 minutter for kampe i DBUs Landspokals Indledende runder.

§ 22.3
Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles inden solnedgang – med mindre kampen er fastsat/aftalt til afvikling på bane med el-lys.

§ 22.4
Kampe på hverdage kan tidligst fastsættes med start kl. 17.00 for U15 og aldersgrupperne yngre end denne og kl. 17.30 for U16 og aldersgrupperne ældre end denne. Lør/søn/helligdage er tidligste kampstart kl. 09.00. Tilsvarende er kl. 21.00 på hverdage henholdsvis kl. 17.00 på lør/søn/helligdage senest tilladte kampstart-tidspunkt. Kun med indhentet accept fra modstander kan der fraviges.

§ 23 Brug af kunstgræsbaner

§ 23.1
Kampe kan afvikles på kunstgræsbaner, der opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.Underlaget skal være enten udelukkende naturligt, udelukkende kunstigt eller en integreret kombination af kunstigt og naturligt materiale (hybrid). Det er ikke tilladt at afvikle kampe på baner, hvor områder af banen er af kunstgræs og andre områder er naturligt.

§ 24 Fratagelse af hjemmebaner

§ 24.1
Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det skriftligt meddeles den berørte klub og DBU København senest 8 dage efter pågældende kamp.

§ 25 Flytning af kampe

§ 25.1
Flytning af dommerpåsatte kampe kræver DBU Københavns accept og er evt. ledsaget af et gebyr. Anmodningen fremsendes over KlubOffice, og flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubberne.

Bemærk, at fristen for at flytte dommerpåsatte kampe er min. 5 dage før ny såvel som oprindelig spilledato.

§ 25.2
Sidste runde i Herre Københavnsserien kan almindeligvis ikke flyttes.

§ 25.3
For kampe, hvor DBU København har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU København spilletidspunkt og –sted. Bemærk, at fristen for at flytte ”døm-selv-kampe er min. 1 dag før ny såvel som oprindelig spilledato. For kampe i Valby Idrætspark, Kløvermarken og Ryparken gælder § 25.1 dog også for ”døm-selv-kampe”.

§ 25.4
Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU København vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.

§ 25.5
Kampe i første spillerunde af en 2. turneringshalvdel afviklet i det efterfølgende turneringshalvår flyttes til en anden og senere dato, såfremt blot et af holdene ønsker det, forudsat at ønsket er meddelt DBU København senest 5 dage før det programsatte tidspunkt.

§ 25.6
DBU København forbeholder sig ret til at flytte og genansætte kampe uden klubbernes accept og uden hensyntagen til de almindelige tidsbestemmelser.

§ 25.7
DBU København kan ændre hjemmebane i pokal, kvalifikations samt op- og nedrykningskampe. De hermed forbundne udgifter fordeles som udgangspunkt af DBU København med halvdelen til hver.

§ 25.8
Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på en flytning af en seniorkamp.

Se økonomiregulativ og gebyrer her. 

§ 26 Arrangement af kampe

§ 26.1
Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere.

§ 26.2
Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU København – f.eks. ved angivelse af andet spillested og anden arrangørklub i KlubOffice - har fastsat andet. Er kampen fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.

§ 26.3
Ved kampe hos klubber, der anvender flere anlæg, skal hjemmeholdet sørge for, at det præcise spillested er angivet i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og dommeren er bekendt med spillestedet.

§ 26.4
Kampe med påsat dommertrio skal afvikles på indhegnede baner, - som minimum med til lejligheden opsat snor. For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.

§ 26.5
Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles på grusbane eller kunstgræsbane, der ikke opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.

§ 26.6
I særlige tilfælde kan DBU København afgøre, at en kamp skal spilles på kunstgræsbane og i el-lys, - evt. også på neutral bane.

§ 27 Dommere

§ 27.1
DBU København påsætter dommere til følgende rækker - øvrige kampe er ”døm-selv” kampe.

§ 27.2
Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU København en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.3
Både hjemme- og udehold skal være indstillet på at stille en ”linjedommer”, hvis kampens dommer ønsker det.

§ 27.4
Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter skriftligt såvel en dommerudeblivelsen som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU København træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 27.5
Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

§ 27.6
Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

§ 28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe

§ 28.1
Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

§ 28.2
Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det på grund af uvejr kan dommeren beslutte hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter afbrydelsen. Ved afbrydelse skal dommerens indberetning være Lokalunionen i hænde senest 2. hverdag efter kampen. Ved afbrydelse på grund af uvejr dog 1. hverdag efter kampen.

Indberetningen skal indeholde angivelse af stillingen i kampen, resterende spilletid samt oplysning om eventuelt udviste spillere, hvorefter Lokalunionen afgør om kampen skal færdigspilles, spilles om, betragtes som færdigspillet (resultatet ved afbrydelsen skal være gældende) – evt. helt udgå.

§ 28.3
Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

§ 28.4
Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.

§ 29 Aflysning af kampe

§ 29.1
Aflyser en banemyndighed en kamp, skal arrangørklubben underrette modstander samt DBU København om aflysningen, så snart den er meddelt denne af banemyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Københavns træffetid, skal underretningen af DBU København ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU København træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 29.2
De to hold har syv dage - for pokalkampe to dage - til i enighed at fremsende forslag til nyt spilletidspunkt. I modsat fald fastsætter DBU København tidspunkt og -sted.

§ 30 Afbud til kamp

§ 30.1
Et afbud skal være meddelt såvel DBU København som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt.

§ 30.2
Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte 11v 11 hold i KS Herre, Serie 1 og/eller Serie 2 skal det være det laveste rangeret indenfor disse rækker, der melder afbud.

§ 30.3
Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

§ 31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp

§ 31.1
Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU København kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

§ 31.2
Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU København træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 32 Banen

§ 32.1
Kravene til en fodboldbane er angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11M kampe i Senior = 105m x 68m. Det accepteres, at alle 11M kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.

§ 32.2
Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i spillereglerne for disse.

§ 33 Kampens start og spillemæssige afvikling

§ 33.1
Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.

§ 33.2
En 11M kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

§ 33.3
Dommeren har mulighed for at afbryde en kamp undervejs ved uvejr og herunder beslutte hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter. Dommeren har pligt til ved afbrudt og ikke-genoptaget kamp i en tællende turnering senest 1. hverdag efter kampen at underrette DBU København om forholdet med angivelse af stillingen, resterende spilletid samt evt. udviste spillere, hvorefter DBU København træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 34 Spilletid og forlænget spilletid

§ 34.1
Spilletiden er 90 minutter i 11M kampe for Senior og U19 Drenge.

§ 34.2
Spilletiden er 80 minutter for 11M kampe for U18 Piger, U17 Drenge, U16 Piger og U16 Drenge.

§ 34.3
Spilletiden er 70 minutter for 11M kampe for M+40, M+32, U15 Drenge, U14 Drenge og U14 Piger.

§ 34.4
Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11M kampe.

§ 34.5
Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må dog aldrig overstige 15 minutter.

§ 34.6
I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes ikke forlænget spilletid, men alene straffesparkskonkurrence med mindre DBU København har fastsat andet i det konkrete tilfælde.

§ 35 Antal spillere

§ 35.1
Der tillades i alle 11M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.

§ 36 Særlige spilleregler for 8M, 7M, 5M og 3M

§ 36.1
DBU København har udfærdiget spilleregler for 7M Senior og Ældre. Klik her

§ 36.2
DBU København har udfærdiget spilleregler for 8M Ungdom. Klik her

§ 36.3
DBU København har udfærdiget spilleregler for 7M Ungdom. Klik her

§ 36.4
DBU København har udfærdiget spilleregler for 8M Børn. Klik her

§ 36.5
DBU København har udfærdiget spilleregler for 5M Ældre. Klik her

§ 36.6
DBU København har udfærdiget spilleregler for 5M Børn. Klik her

§ 36.7
DBU København har udfærdiget spilleregler for 3M Børn. Klik  her

§ 37 Boldstørrelse

§ 37.1
I 11M kampe for U15 Piger/U14 Drenge og yngre anvendes en mindre og lettere bold end Fodboldloven foreskriver.

§ 38 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.

§ 38.1
Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

§ 38.2
Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.3
Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.

§ 38.4
Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.

§ 38.5
Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

§ 38.6
Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

§ 38.7
Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

§ 38.8
Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen (må ikke være sort eller gult med sorte prikker).

§ 38.9
Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

§ 38.10
Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr/påklædning eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Det er til enhver tid dommeren, som har ret og pligt til at vurdere, om den konkrete udformning er farlig. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

§ 38.11
Fodboldlovens krav om, at "cykelshorts" og langærmede undertrøjer, som bæres under en kortærmet spilletrøje, skal have samme grundfarve som bukserne henholdsvis trøjerne, håndhæves ikke. Tilsvarende gælder fodboldlovens krav om at strømpetape skal have samme farve som strømperne ikke.

VIII. Kampens indberetning

§ 39 Holdkort

§ 39.1
DBU København har fastsat, at der skal udfyldes holdkort i Senior, Ældre, Ungdom samt U12 drenge/piger og U11 drenge/piger - sker elektronisk gennem KlubOffice, KampKlar eller DBU App. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det i Kluboffice angivne tidspunkt for kampens start.

§ 39.2
Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede afkrydsede reservespillere elektronisk fra holdkortet inden 7 timer efter det i kluboffice angivne tidspunkt for kampens start. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.

§ 39.3
I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU København senest førstkommende hverdag orienteres herom.

§ 40 Resultatindberetning

§ 40.1
Resultatindberetning sker i KlubOffice/via DBU App. Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen.

§ 40.2
I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU København senest førstkommende hverdag orienteres skriftligt herom.

§ 40.3
Fristen for anmodning om ændring af et indberettet resultat er senest 8 ugedage efter dagen, hvor resultatet er indberettet. Denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis det er pågældende holds sidste kamp i turneringsrække eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp..

§ 41 Advarsler og udvisninger

§ 41.1
Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.

§ 41.2
Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.

IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

§ 42 Gebyr ved protester og anker

§ 42.1
I forbindelse med protester og anker skal det af DBU København fastsatte gebyr på kr. 1.000,00 indbetales/overføres særskilt til DBU København. Se særlige regler for fællesrækkerne.

§ 43 Kampens Økonomi

§ 43.1
Arrangørklubben kan uden at indhente accept fra DBU København tage entre til kampe med mindre at DBU København i det konkrete tilfælde har pålagt kamparrangøren andre/særlige bestemmelser.

§ 43.2
En tilrejsende klub har krav på gratis adgang til kampe, hvori klubben deltager, for 20 personer incl. spillertruppen. Der skal altid gives gratis adgang til indehavere af DBU Københavns og DBUs særlige adgangshjemler samt til indehavere af de af banens kommunale myndighed udstedte adgangskort.

§ 43.3
Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om omkostningsgodtgørelse fastlagt af DBU. Dommerudgifter faktureres klubbernes konto hos DBU København.

§ 43.4
Arrangørklubben afholder alle øvrige udgifter ved kamparrangementer – ligesom tilrejsende klub selv afholder sine rejseudgifter. DBU København har i samarbejde med DBU og DBU Bornholm etableret en særlig ordning for rejseudgifter til ordinære turneringskampe på Bornholm.

§ 43.5
Dommerbestillinger til kampe bestilt hos DBU Københavns ”dommerhjælp” tillægges et gebyr

X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

§ 44 Overtrædelser

§ 44.1
En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.

§ 44.2
Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

§ 45 Sanktioner, gebyr og bøder. 

Se økonomiregulativ og gebyrer her.

§ 45.1
Mulige sanktioner er:

a) Irettesættelse;
b) Misbilligelse;
c) Bøde – vejledende bødestørrelser
d) Udelukkelse;
e) Karantæne;
f) Taberdømning;
g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den       i en kamp tilspillede;
h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;
i) Annullering af kamp;
j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;
k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

§ 45.2
Såfremt en klub benytter sig af spillere, der ikke er spillet fri eller ikke overholder aldersgrænser, og meddeler DBU København forholdet med angivelse af spillernes navne senest 2. hverdag efter kampens afvikling, vil DBU København bibeholde resultatet eller ændre kampens resultat til 0-3 for det pågældende hold, men undlade at opkræve den ellers dermed forbundne bøde. Det er en forudsætning, at benyttelsen fremgår af holdkortet og at DBU København i forbindelse med behandling af en sag ikke forinden har bedt om disse oplysninger.

§ 45.3
Manglende besvarelse af DBU Københavns skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

§ 46 Protester og anker

§ 46.1
Protester skal være underskrevet af klubbens formand, senior, - kvinde-, ungdoms-, børneformand, kasserer eller sekretær, som alle skal være registreret som dette hos DBU København. Samtidigt med afleveringen betales det af DBU København fastsatte gebyr på kr. 1.000. I modsat fald afvises protesten/anken. Protester skal altid indsendes via denne formular. Vær obs på at protest først er gældende, når gebyret er indbetalt. 

Protester og anker kan alene afgives af en kamps/forholdets to klubber. Andre klubber, der ønsker at protestere over kampen/forholdet, skal i forbindelse med sin protest begrunde deres interesse i kampen/forholdet. 

§ 46.2
Indsigelsen til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.

§ 46.3
Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen.
Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

§ 46.4
Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU København efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven og/eller turneringsreglementet forkert, kan DBU København altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 46.5
Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.

§ 46.6
DBU Københavns afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – dog kan DBU København vælge selv at tage en sag op også efter udløbet af tidsfrister.

§ 46.7
Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.

§ 46.8
DBU København afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

§ 46.9
Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU.
Det gælder a) Bøder, erstatninger m.v. over kr. 5.000; b) Udelukkelse på mere end 11 spilledage; c) Udelukkelser af mere end 6 måneders varighed. DBU København skal ved andre sager/sanktioner give sin tilladelse til at disse kan indankes for DBU.

§ 46.10
Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Københavns endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU København. Det gælder også sager fra DBU København-klub vedrørende fællesrækker administreret af DBU Sjælland.

§ 46.11
Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.

§ 46.12
Klubber, der er i restance til DBU København ud over den udmeldte forfaldsdato, har fortabt retten til at protestere/anke.