Hvordan får min klub indflydelse i den nye organisation?

Kort sagt får alle medlemsklubber mere indflydelse i den nye organisation, blandt andet gennem klubnetværk.  


I den nye organisation er alle medlemsklubber tilknyttet mindst ét klubnetværk.  

Et klubnetværk er et netværk af klubber fra et afgrænset geografisk område.  

  • Klubben bestemmer selv, hvem der skal være deres repræsentant i klubnetværket. Mandatet gives af klubbens bestyrelse. 
  • Klubnetværket bestemmer selv, hvor mange gange om året de vil mødes 
  • Klubnetværket bestemmer selv, om de vil mødes fysisk eller online.  
  • Klubnetværket bestemmer selv, hvordan de vil organiseresOm I vil lave en styregruppe, lokal ledelse eller ingenting. 
  • Klubnetværk i København er understøttet af det lokale kontor på Sporsløjfen. 

(Eksempler på hvordan man kan organisere sit klubnetværk står på side 8 i principnotatet for samspil. Læs mere om styregruppe i samme notat side 1.)  
 

Hvad skal min klub bruge klubnetværket til? 
klubnetværket kan I dele erfaringer, ideer, viden og komme med forslag. For eksempel kan I præge udviklingen af turneringer, uddannelse med mere. Og I kan træffe beslutninger om lokale forhold.  

(Læs principnotatet for samspil side 2 og frem, hvor det er beskrevet, hvad I kan præge, og hvad I kan beslutte. Som hovedregel kan I præge den strategiske udvikling og medlemstilbuddene i DBU Bredde Øst. I kan både præge og beslutte de lokale ændringer og udvikling fx lokale turnerings- og stævnetilbud og lokale uddannelsestilbud med mere.)  

DBU Bredde Øst´s relation og rolle i klubnetværket 
DBU Bredde Øst bestyrelse afsætter økonomi til drift og understøttelse af jeres klubnetværk. Bestyrelsen er forpligtiget til en tæt dialog med klubnetværket, og kan deltage i møder i netværket. 

Hvis et klubnetværk har få møder og ingen styregruppe, har DBU Bredde Øst bestyrelse og den lokale administration et særligt ansvar for at støtte netværket.  

Jeres klubnetværk er talerør ind i organisationen, hvor I kan få indflydelse på prioriteter og retning i forhold til DBU Bredde Øst. Blandt andet på det årlige delegeretmøde og det ekstra årsmøde.  

Delegeretmøde (repræsentantskabsmøde)  
Alle klubber i DBU Bredde Øst mødes til et årligt delegeretmøde med denne dagsorden: 

  • Valg til DBU Bredde bestyrelse  
  • Valg til DBU Bredde Øst bestyrelse 
  • Valg af repræsentantskabsmedlemmer til DBU Bredde repræsentantskab og DBU’s repræsentantskab 
  • Fremlæggelse af regnskab og budget 
  • Klubrepræsentanter træffer beslutninger om deres organisation. 


Ekstra årsmøde
 
 
Årsmødet er et permanent supplement til delegeretmødet og er prioriteret til projekter, indsatser og lignende. 

Hensigten med årsmødet er at inddrage, drøfte og træffe væsentlige beslutninger om DBU Bredde Øst ´s retning for fremtiden. Man har stemmeret og stemmer som i dag. Alle klubber har to stemmer. En klub med mere end 450 medlemmer har en ekstra stemme. 

Årsmødet kan afholdes online.  
 
Interessenetværk
Udover klubnetværk vil
 hele administrationen i samråd med klubberne opfordre og tage initiativ til at danne interessenetværk.  

Interessenetværk går på tværs af klubnetværk. Også geografisk.  
For eksempel et interessenetværk for de største klubber i Østdanmark, ét-holds klubber, klubber med pigefodbold, futsal etc.   

 

Januar 2021

TILBAGE TIL POPULÆRUDGAVEN