Love & regler

§ 5 - Dommeren

Dommerens straffemyndighed

Alle kampe skal ledes af en dommer, der har fuld myndighed til at administrere lovene i forbindelse med den kamp, han er udpeget til.

Rettigheder og pligter

Dommeren skal:

 • håndhæve spillets love
 • lede kampen i samarbejde med linjedommerne og en evt. 4. dommer
 • sikre sig, at samtlige anvendte bolde er i overensstemmelse med kravene i § 2
 • sikre sig, at spillernes udstyr er i overensstemmelse med kravene i § 4
 • tage tiden og holde regnskab med scoringen
 • efter sit skøn standse, udsætte eller afbryde kampen for enhver overtrædelse af loven
 • standse, udsætte eller afbryde kampen på grund af enhver uvedkommende indblanding
 • standse spillet, hvis en spiller efter hans skøn er alvorligt skadet, og sørge for, at han bliver fjernet fra banen. En skadet spiller må først genindtræde på banen, når spillet er genoptaget
 • lade spillet fortsætte, indtil bolden er ude af spil, hvis en spiller efter hans skøn kun er lettere skadet
 • sikre sig, at enhver spiller, der bløder fra et sår, forlader banen. Spilleren må først genindtræde ved et tegn fra dommeren, som skal sikre sig, at blødningen er standset
 • lade spillet fortsætte, hvis det hold, som en forseelse er begået imod, har fordel derved, og straffe den oprindelige forseelse, hvis den forventede fordel ikke umiddelbart bliver en realitet
 • straffe den alvorligste forseelse, hvis en spiller begår to forseelser samtidig
 • uddele følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning. Han er ikke forpligtet til at straffe med det samme, men kan vente til næste gang, bolden er ude af spil
 • skride ind over for officials, som ikke udviser sportslig opførsel og efter sit skøn eventuelt bortvise dem fra banen og dens umiddelbare nærhed
 • handle efter råd fra linjedommere angående hændelser, han ikke selv har set
 • sikre sig, at ingen uvedkommende kommer ind på banen
 • lade spillet genoptage, efter at det har være standset
 • til rette vedkommende indsende en kamprapport med oplysning om enhver indberetning af spillere og officials og andre uregelmæssigheder før, under eller efter kampen.

Dommerens afgørelser

Dommerens afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, herunder om et mål er scoret eller ej, er endelige.

Dommeren kan kun ændre sin kendelse, hvis han selv opdager, at han har begået en fejl eller vælger at rette sig efter råd fra en

Internationale afgørelser

1.
En dommer, linjedommer eller 4. dommer kan ikke gøres ansvarlig for:

 • nogen som helst form for skade på en spiller, official eller tilskuer
 • nogen som helst tingskade
 • noget som helst tab for nogen enkeltperson, klub, selskab, forbund eller tilsvarende som følge eller mulig følge af en afgørelse, som han træffer ud fra Fodboldloven eller ifølge de normale procedurer i forbindelse med arrangement af, afvikling af eller kontrol over en kamp.

Eksempler på sådanne afgørelser:

 • om banens eller dens omgivelsers tilstand eller vejrforholdene gør det muligt eller ikke muligt at afvikle en kamp
 • aflysning af en kamp, uanset grunden
 • vedrørende tilstanden af rekvisitter, udstyr og bolde, som anvendes under en kamp
 • afbrydelse eller fortsættelse af en kamp under hensyntagen til indblanding fra tilskuere eller noget som helst problem i tilskuerområdet
  linjedommer eller 4. dommer – og da kun, så længe spillet ikke er genoptaget, eller kampen ikke er fløjtet af.
 • afbrydelse eller fortsættelse af en kamp for at tillade behandling af en skadet spiller
 • anmodning eller krav om, at en skadet spiller fjernes fra banen for at blive behandlet
 • tilladelse til eller forbud mod, at en spiller bærer bestemt udstyr eller bestemte beklædningsgenstande
 • for så vidt dette er inden for dommerens ansvarsområde, om en hvilken som helst person (herunder også officials fra holdene eller stadion, sikkerhedsfolk, fotografer eller andre repræsentanter for medierne) må befinde sig i nærheden af banen
 • enhver anden afgørelse, som dommeren træffer ifølge Fodboldloven eller i overensstemmelse med sine beføjelser ifølge de turneringsregler, hvorunder kampen spilles.

2.
I turneringer, hvor der udpeges en 4. dommer, skal hans funktion og opgaver være i overensstemmelse med de retningslinjer, som er godkendt af The Board og gengivet i denne

3.
Hvor der anvendes mållinjeteknologi i overensstemmelse med turneringsreglementet, er det dommerens pligt før kampen at teste, at teknologien fungerer. De pågældende tests er beskrevet i testmanualen for ’The FIFA Quality Programme for GLT’. Hvis teknologien ikke fungerer i overensstemmelse med testmanualen, må dommeren ikke anvende systemet, men skal indberette forholdet til den relevante turneringsmyndighed.

 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så sender vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook